ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

430 רפסמ

ב"סשת ,ורתי תשרפ

הרותבו תוחולבש תורבידה תרשע חסונ ןיב המ

תילגרמ לאקזחי

הרותל הובגה ןוכמה
תונושארה תורבידה תרשע חסונ ןיבש םייונישה תועמשמ לע
ןנחתאו תשרפבש תונורחאהו (גי-ב ,כ 'מש) ורתי תשרפבש
םג .[2]םירקוחו [1]םינשרפ ודמע רבכ (זי-ו ,ה 'בד)
ןיבש קוליחה תועמשמל תשרדנ (ב"ע ,דנ אמק אבב) ארמגה
:םאו בא דוביכ לע ונתוא הווצמה ישימחה רבידה יחסונ
ינפמ :אבא רב אייח יבר תא ליגע ןב אנינח יבר לאש"
תונורחאה תורבידבו ,בוט םהב רמאנ אל תונושארה תורבידב המ
?בוט םהב רמאנ

ופסונ םירבדבש רבידה חסונב יכ ,הלוע םיקוספב ןויעמ
ךוצ רשאכ" תומשבש חסונב תועיפומ ןניאש תופסות יתש
.(זט ,םש) "ךל בטיי ןעמלו" ןכו (גי ,ה) "ךיהל-א 'ה

קסועה םדוקה רבידב םג םירבדב העיפומה ,הנושארה תפסותה
,תחוורה החנהה תא לבקנ םאב ,תנבומ (בי ,ה) תבשה תווצמב
רזוח אוהש ךות ,השמ ובתכ םירבד רפסבש תורבידה חסונש
תפסותה ךא .רואיב םשל ולא םילימ ףיסוה ךא ,'ה ירבד לע
העיפומ ,ומאו ויבא תא דבכיש ימל תחטבומה הבוטה ,הינשה
השקה ךכ לעו ,תומש רפסב אל ךא םירבד רפסבש חסונב
העיתפמה ותבושת .אבא רב אייח יברל ליגע ןב אנינח יבר
:התייה אבא רב אייח יבר לש

ינלאש ,בוט םהב רמאנ המל ינלאוש התאש דע :ול רמא
ןהב רמאנ םא עדוי יניאש ,ואל םא בוט ןהב רמאנ םא
ליגר היהש ,יאלינח רב םוחנת 'ר לצא ךלכ ,ואל םא בוט
,היבגל לזא .הדגאב יקב היהש ,יול ןב עשוהי 'ר לצא
םוחנ רב לאומש יל רמא ךכ אלא ,יתעמש אל ונממ :ל"א
.רבתשהל ןפוסו ליאוה ...אנינח יברב אחא בר לש ומא יחא

עדוי אייח יברש החנה ךותמ ותלאש תא לאש אנינח יבר
ומצעב דיעמש קר אל אייח יבר ךא ,רבידה תוחסונ יתש תא
ףא אלא ,תונורחאה תורבידב בוט רמאנ םאה עדוי וניאש
םידקמ היה םאב השוע היה רתוי בוטש ,אנינח יברב רעוג
רחאל .רבידה תונושלב ללכ יקב אייח יבר םאה לאושו
דמל ,םוחנת יבר ,הדגאב יקבה םכח ינפל האבוה הלאשהש
םינושארה תוחולב - היפלו ותלאשל הבושת אנינח יבר
היה םאבו ,רבשיהל םידיתע ויהש םושמ 'בוט' רמאנ אל
.לארשי לש ןתבוטל ץק ו"ח היה אמש ,'בוט' םהב בתכנ


תאז חסנש יפכ ,רתויב השק אייח יבר לש ההומתה ותבושת
:רתא לע ושוריפב 'עשוהי ינפ'ה

אייח 'רכ אבר ארבג יכו הככ לע םמותשי ארוקה לכ הנה
ןבר תיב לש תוקוניתהש המ הלילח עדוי היה אל אבא רב
תונורחאבו תונושאר תורבידב בוט רמאנ אלש ,םיעדוי
?…ביתכ

ינשרפ י"ע םינווגמו םיבר םיצוריתו םישוריפ ונתינ
.םהמ םידחא רוקסנ ןלהל ,דומלתהו ארקמה

.םיקוספב ןיאיקב ויה אלש םימעפ .א

ילעבמ ,ךוטמ א"ר רשאמ רחא אל הלעמ תאז תשדוחמ הנקסמ
םש םג [3].ארתב אבב 'מגה תיגוסל ושוריפב ,תופסותה
םג .םיקוספב יקב היה אל םימכחה דחאש ,הרואכל ,הלוע
לש םתלעמ לע דמל רתא לע ושוריפב 'בקעי ןויע'ה לעב
וראפתהו ורדגתה אלו תמאה לע ודוהש ,םינושארה תורוד
ירבדב וליפא םיאיקב ויה אל רשאכ םג ,ועדי אלש המב
.הרות
ודמלש םידיחיה םינשרפה ינש םה ולא ,יל עודיה לככ
ןושל תא אייח יבר עדי אל םנמואש ,םטושפכ םירבדה תא
.תורבידה
םימכח יבגל הנוכנ תויהל איה היושעש ףא ,תאז הנקסמ
תורסחו םיקוספה תקולחב תואיקב יניינעב וא ,םימיוסמ
חסונב קסועה ונלש הרקמב המלוהל רתויב השק [4],תורתיו
'מגב תועדה תחא יפ לע ,תאזמ הריתי .תורבידה תרשע
ונבל םיקוספ דמלמ היה אייח יבר ,(ב"ע ,ח) תובותכ
םטושפכ םירבדה תא לבקל רתויב השק ןכלו ,שיקל שיר לש
.םיקוספב יקב היה אל אייח יבר ןכאש

."ךיפ תרות יל בוט" בוט .ב

,תורבידב רמאנ אל וא רמאנש 'בוט' המימת הרותה לעב תעדל
רשאכש [5],שרדמל אוה זמור אלא ,ועמשמכ וטושפ ןיא
,םיינשה תוחולה לש תשדוחמה םתלבק לע ונבר השמ רשבתנ
יפלאמ ךיפ תרות יל בוט" קוספה תא םהילע ארקו חמש
עודמ ,אנינח יבר לאש ךכ לע .(בע ,טיק 'הת) "ףסכו בהז
תא לביק רשאכ קר הזה קוספה תא השמ ארק שרדמה יפל
יברו ?םינושארה תא לביק רשאכ אלו ,םיינשה תוחולה
רתוי בוטו הז שרדמ ללכ ריכמ אוה ןיאש ,ובישה אייח
.הדגאב יקבה םכח לאשי םאב השעי

.'ט תואל זמר בוט .ג

תזמור 'בוט' תודוא הלאשה יכ רובס [6]יורטנרא .ח ברה
.תונושארה תורבידה תרשע חסונמ לילכ תרדענה 'ט תואל השעמל
'ט תואה לש עפומ לכ ןיא עודמ התייה אנינח יבר תלאש
תורבידה חסונב אצמנ ןכאש יפכ ,תונושארה תורבידה חסונב
עדומ היה אלש אייח יבר וליאו ,'בטיי' הלימב םירבדבש
ןיכומית .הז ןיינעב ותואיקב רסוח לע הדוה ,וז העפותל
תייגוסב הכומסה ארמימהש ,ךכב יורטנרא ברה אצומ הז רבסהל
,םולחב 'ט תואה תייאר תועמשמב תקסוע אמק אבבב ארמגה
עשוהי יבר רשאמ רחא אל אוה תאז ארמימ רסומ ןהיפל
תא רתוי בוט ןיבהל ןתינ הז רבסה רואל [7].יול ןב
.ולא םיניינע ינש ןיב ,וינפ לע ,הומתה רשקה

.תוינשה תורבידה חסונו םיינשה תוחולה חסונ .ד

ברה י"ע הלעוה ,רתויב חונהו טושפה ץוריתה ,יתעדל
תבסומכ אנינח יבר תלאש תא ראיבש [8],תוילגרמ ןבואר
,הרותב תובותכה תונורחאהו תונושארה תורבידה חסונ לע אל
רמאנ עודמ ,התייה ותלאש .םיינשה תוחולה חסונ לע אלא
אל םינושארה תוחולב וליאו 'בטיי ןעמל' םהב אקווד
תסרגב אוה ףא יקב היהש ,אייח יבר .הז ןיינע רמאנ
תונורחאה תורבידה חסונש החנהב קפקפל שיש בישה ,םיבותכה
[9].םיינשה תוחולה חסונ תא ףקשמ ןכא םירבד רפסבש
חסונל ןיטולחל ההז היה םיינשה תוחולה חסונש ןכתי
[10],(תומש רפסבש תונושארה תורבידה תסרגכ) םינושארה תוחולה
תא תללוכ םירבד רפסבש תוינשה תורבידה תסרג וליאו
םוקמ לכ ןיא ןכלו ,ונבר השמ ידיב ושענש םייונישה
תוחול ןיב ,לעופב םייק היה אל ללכש לדבה לע לואשל
.םיינש תוחולו םינושאר

.ורמאנ דחא רובידב תורבידה תרשע .ה

לכל העודי .םירבדה ץוריתב הנוש ןוויכ תולעהל ינוצרב
םישרדמב [11],'ורמאנ דחא רובידב רוכזו רומש' ל"זח תרמא
,םיחסונה ינש ןיבש םיפסונ םייוניש לע םג וז הרימא הלח
טוקליב [12].'רקש דע'ו 'אווש דע' םילימה ףוליח :ןוגכ
רובדב ךל היהי אלו יכנא רמ רמאד" כ"ג וניצמ ינועמש
'סותהו ,('ורמא אלו' ה"ד ,'וסר זמר והימרי) "ורמאנ דחא
תרשע לע הז ןורקע ביחרה [13],ונתייגוס לע ושוריפב
איה אתלימ אדח תונושארו תונורחאד" :םלוכ תורבידה
ךכ לע אוה ךמוס ףאו ,"ורמאנ דחא רובדב רומשו רוכזד
תא דמלש עמשמ ,איגוסהמ הלועה יתכלה ישוק בשייל ידכ
.םטושפכ םירבדה

ףקשמ תומשבש תורבידה חסונ יכ ,ותלאשב חינה אנינח יבר
יפכ ,םינושארה תוחולה לע קוקח היהש תורבידה חסונ תא
םירבדבש תורבידה חסונ וליאו ,יניס רה דמעמב ה"בקה ורמאש
,םיינשה תוחולה לע קוקח היהש תורבידה חסונ תא ףקשמ
ןעמל' בותכ המ ינפמ לאש ןכלו ,הינשה םעפב ונתינש יפכ
.תונושארב אל ךא ,תוינשה תורבידבו םיינשה תוחולב קר 'בטיי
בותכ עודמ ,לאוש אנינח יברש םדוקש ,בישה אייח יבר
םנמוא םאה לואשל שי ,םיינשה תוחולב קר "ךל בטיי ןעמל"
,םיינשה תוחולב תורבידה תא ןתנש העשב ,ה"בקה תאז רמא
יהוז "ךל בטיי ןעמל" םירבדבש תפסותהש רמול ןתינ ןכש
'יתוהמ' יונישב רבודמ אלו ונבר השמ לש 'תינכט' הפסוה
.ומצעב ה"בקה הניש ותוא

רמא ה"בקה ןכאש חיננ םא םגש ,תושקהל ףיסומ אייח יבר
'ורמאנ דחא רובידב' לש דוסיה לשבו ןכתיי ,ולא םילימ
תרימאב היה רבודמ ,ליעל םיאבומה םישרדמה רואל ירה
,תחא הרימאב ןלוכ ,תוינשהו תונושארה, תורבידה תרשע
[14],"עומשל הלוכי ןזואה ןיאו רבדל הלוכי הפה ןיאש המ"
הרימא התייה לעופב דציכ רורב אל ומצע אייח יברלו
ויה תוכירצ ןה ,ולא םילימ ורמאנ ןכא םאו [15],תאז
.דחאכ םיינשהו םינושארה תוחולב קקחיהל

יבר ףידעה ,םיקומע םישרדמ לש םתנבהב רבודמש ןוויכ
יבר הדגאב ונממ יקבה םכחל אנינח יבר תא חולשל אייח
אקווד הז הרקמב םיכסה הארנה לככש ,הלהו .יול ןב עשוהי
אייח יבר לש ולופלפ םע אלו אנינח יבר תלאש טשפ םע
תוקוקח ויה אל תונושאר תוחולה לע ןכאש עירכה ,ודימלת
.רבשהל ןה ןידיתעש םושמ 'בטיי ןעמל' םילימה

ן"במר ;א ,כ 'משל ךוראה ושוריפב ארזע ןבא האר [1]
.םירחא םיבר םינשרפ ןכו ז ,כ 'מש
;173 'מע ,תומש רפס לע שוריפ ,וטוסאק .ד.מ האר [2]
םילשורי ,םירבד רפסל 'ארקמ תעד' שוריפ ,יקסרימ .א
.דק 'מע ,א"סשת
ונויד האר .'והיוורת' ה"ד א"ע ,גיק ארתב אבב [3]
ןיינעב 'אכ 'יס 'א תכרעמ הדשה תאפ ,ח"דשה לעב לש
.הז
תוריסחב יאיקב והניא" אבומ (א"ע ,ל) ןישודיקב [4]
."ןניאיקב אל ימנ יקוספב …ןניאיקב אל ןנא ,תורתיו
.'ז ,'זמ השרפ ,(אנליו) הבר תומש [5]
'מע ,ז"נשת םילשורי ,םנושלבו ל"זח ירבדב םינויע [6]
הז ןיינעב ל"זח והומדק רבכ יכ ,ןייצל ןיינעמ .'ומק
ינוקזחה שוריפב ןכו ןנחתאו 'פ 'בוט חקל' שרדמ האר
.זט ,ה 'בדל
ןכנימ י"תכ תסרגל ךא 'עשוהי יבר' אתיא םיסופדב [7]
.'יול ןב עשוהי יבר' סורגל שי בקעי ןיעו
שריפ וז ךרדב .'א רקחמ ,ט"משת ,הרוסמהו ארקמה [8]
.וכ 'מע ןנחתאו תשרפב 'הדמח ילכ'ה לעב כ"ג
'ךוצ רשאכ' ה"ד ב"ע ,ונ ןירדהנסל ושוריפב י"שר [9]
תורבידב בותכש המ לכש ,ובתכ א"קס 'א 'יס ד"וי ז"ט ןכו
.םיינשה תוחולב בותכ היה ןכא םירבדבש תונורחא
תוחולב בותכ היה 'רוכז'ש ז ,כ 'משל ן"במר הלעה ןכ [10]
ןבא לש תצרמנה ותייחד הארו ,דחאכ םיינשו םינושאר
בטיי ןעמל"ש רבסש ,ןואגה תעד תא (א ,דל 'מש) ארזע
.םינושאר תוחולב אל ךא םיינש תוחולב קר בותכ היה "ךל
זל ףד ,ט"ה ג"פ םירדנ ימלשורי ,ב"ע ,כ תועובש [11]
.ד"ע
.ד"ע דל ףד ,ו"ה ,ג"פ תועובש ימלשורי [12]
.'ךתמהב' ה"ד ,ב"ע ,דנ אמק אבב [13]
.א"ע ,זכ ,הנשה שאר [14]
טבחתה אוה ףאש ,(א ,כ 'מש) ע"בארה ירבד האר [15]
.דחא רובידב תורבידה ורמאנ לעופב דציכ תובר