ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

223 רפסמ

ח"נשת ,ורתי תשרפ

תונבו םינב לש םתואמצעו םאו בא דוביכ

בולשימ דוד ר"ד ברה

דומלתל הקלחמהםימיוסמ םישנאל תוכמס ןהב תנתינש ,ונייחב תוכרעמ תומייק
ילבקמ לע הבוח ןהב תלטומשו ,גהנתהל דציכ םירחא לע תווצל
.תויצקנס ולטוי הדוקפה רפמ לע .הווצמה ירבדל תייצל הדוקפה
.טפשמו קוח תוכרעמו תויאבצ תוכרעמ תולהנתמ ,לשמל ךכ

,תחוורה העדה תא ,הרואכל ,םירשאמה תורוקמ טקל ןלהל
:וז הרוצב החפשמ םג להנל תבייחמ הכלההש

,המדאה לע ךימי ןוכראי ןעמל ,ךמא תאו ךיבא תא דבכ
.........
ויבאו ומא שיא ;(אי כ 'מש) ךל ןתנ ךיהל-א 'ה רשא
.........
טי 'קיו) םכיהל-א 'ה ינא ;ורמשת יתתבש תאו ,וארית
.........
ללקמו ;(וט אכ 'מש) תמוי תומ - ומאו ויבא הכמו ;(ג
.........
ויבא הלקמ רורא ;(זי אכ 'מש) תמוי תומ - ומאו ויבא
.........
שיאל היהי יכ ;(זט זכ 'בד) ןמא םעה לכ רמאו ;ומאו
.........
ורסיו ,ומא לוקבו ויבא לוקב עמש ונניא ,הרומו ררוס ןב
.........
ואיצוהו ומאו ויבא וב ושפתו ;םהילא עמשי אלו ותא
.........
:וריע ינקז לא ורמאו ;ומקמ רעש לאו וריע ינקז לא ותא
.........
;אבסו ללוז ,ונלקב עמש ונניא ,הרמו ררוס הז וננב
.........
;ךברקמ ערה תרעבו ,תמו םינבאב וריע ישנא לכ והמגרו
.........
.(אכ-חי אכ 'בד) ואריו ועמשי לארשי לכו
.........

רובע רכשה ,הרואכל ;הרורב ולא תורוקממ הלועה הנומתה
;ואל עמוש התא ןה ללכמו - םיכורא םייח אוה םאו בא דוביכ
תרכ בייח הללחמש - תבש תרימשל ךרע הווש םאו בא ארומ
;תוומ שנוע םיאשונה םיעשפ ןה ותללקו בא תאכה ;הליקס וא
ויבא לוקב עמוש" ונניאש ןב ;רורא - ויבא דובכב לקמה
םילשמו וז הנומת רשאמ דומלתה !הליקס בייח "ומא לוקבו
:התוא טרפמו

'ארומ' ?'דוביכ' והזיאו ,'ארומ' והזיא :ןנבר ונת
.........
תא רתוס אלו ,ומוקמב בשוי אלו ,ומוקמב דמוע אל -
.........
שיבלמ ,הקשמו ליכאמ - 'דוביכ' ;ועירכמ אלו ,וירבד
.........
.(ב"ע אל ןישודיק ילבב) איצומו סינכמ ,הסכמו
.........

בא דוביכ לש לובגה יבגל תידומלתה הלאשל תובושתה תחא
םעפ :רמא ימיד בר" :איה ("?םאו בא דוביכ ןכיה דע") םאו
,ימור ילודג ןיב בשוי היהו ,בהז לש ןוקריס שובל היה תחא
,וינפב ול הקריו ושאר לע ול החפטו ,ונממ ותערקו ומא התאבו
תורוקמ ףיסוהל לק .(א"ע אל ןישודיק ילבב) "המילכה אלו
תבייחמ הכלהה יכ ,הנקסמה תא ,הרואכל ,םירשאמה םימוד
תוכמס םירוהל הקינעמו ,םהירוה יפלכ םידלי לש ימצע לוטיב
.םליפשהלו םתוא רסייל תוכזה ללוכ ,םהידליל סחיב תטלחומ

תואמגוד איבנ .ירמגל הנוש הנומת הלגמ רתוי קימעמ ןויע םרב
תונבו םינב יכ םיחיכומה ,םיכמסומ םייתכלה תורוקממ תודחא
.םנוצרכ םהייח תא בצעלו תויאמצעה םהיתועד לע דומעל םיאכז
םאלו באל םיכיישה םירבדל תלבגומ םאו באל תייצל הבוחה
ררוס ןב" אשונב ןאכ ךיראנ אל .תבהו ןבה ייחל אלו ,דבלב
אל ומאלו ויבאל עמוש ונניאש םדא יכ ריכזנ ךא ,"הרומו
םייונמה םירחא םיבר םיטרפ ומייקתיש ילב ,תוומל ךכ לע ןודינ
היה אל הרומו ררוס ןב" :ונינש רבכ ,םוקמ לכמ .השרפב
ןירדהנס) "רכש לבקו שורד ?בתכנ המלו .תויהל דיתע אלו
.(א"ע אע

,תעבוקה הכלהה אוה םידלי ןיבו םירוה ןיב םיסחיב ידוסי ללכ
,'דוביכ') םירוהה לש ףוגה יכרוצב לופיטה לש יפסכה לטנה יכ
.תונבהו םינבה לע אלו ,םירוהה לע לטומ (ליעל רדגוהש יפכ
תונבו םינב לש םתואמצע יבגל תובר תונקסמ תררוג וז העיבק
.םהירוהמ

קיזהל םידמועה םאו בא ינפמ הנגהל תבו ןב לש םתוכז .א
םנוממל וקיזהש וא םדובכל וא םנוממל

בא דוביכ ןכיה דע" :דומלתב רומאל םאתהב הקספנ הכלהה
,םיל וינפב וכילשהו ולש םיבוהז לש סיכ ולטנ וליפא ?םאו
לבקי אלא ,םדגנכ סועכי אלו םהינפב רעצי אלו םמילכי אל
.(מר ןמיס ,העד הרוי ,ךורע ןחלוש) "קותשיו בותכה תריזג
קורזל הצור םאד ,םירמוא שיו" :ההגהב ףיסוה א"מרה םרב
:תלבגומ וז תוכז םנמא ."וענומל לוכיד - םיל ןב לש תועמ
ענמייש רשפאש) דיבע אלו ענממד רשפאד ,ןקרזש םדוק אקודו"
הימולכאל רוסא ,והוקרז רבכ םא לבא ,(מ"ד - השעי אלו
ראשנ אל השעמ רחאל םג ,ינש דצמ ."(מ"ד - ותוא םילכהל)
,ומילכהל רוסא םנמא .ונוממל קיזהש הרוה ינפב םינוא רסח םדא
תיטפשמ העיבת ."אנידל ועבתל לכוי לבא" :ףיסוה א"מרה ךא
םיטלוש םניא םאו באש ,ןאכמ .ןויזיב תבשחנ אל הרוהה דגנ
.תבו ןב לש םשוכרב תטלחומ הרוצב

לש ודובכב עוגפל דמוע הרוהה רשאכ ,ןידה אוהש יל הארנ
אלש" האר) ותושעל םהל רוסאש השעמ ,םרעצלו ותב וא ונב
הרוההמ עונמל רתומ .(132 'סמ יעובש ףד ,"לארשימ דחא רעצל
הניאש הרוצב תישענ העינמהש ,ןבומכ ,יאנתב ,ךכ תושעל שארמ
הבוגתה תוכז ,השעמ רחאל ,ינש דצמ .הרוהה דובכב תעגופ
לע" האר) רחא ידי לע ודובכ עגפנש ימל ללכ ךרדב הנותנה
,"ורבחל םדא ןיבש תווצמב תוירבה יכרוצ לש תנזואמה הליקשה
םיבייח םהו ,תבל וא ןבל תנתינ הניא ,(185 'סמ יעובש ףד
ןיגב ירבע ןידל העיבת ןיא םנמא .הקיתשב העיגפה תא לבקל
ןויסינמ דומלל תבלו ןבל רתומש ,ןאכמ הלוע ךא ,תישגר העיגפ
.םהב עוגפל םהירוהמ עונמל ךרד אוצמלו

םהלשמ העדל תבו ןב לש םתוכז .ב

רתוס אלו" ונאצמ "םאו בא ארומ" לש תואמגודה ראש ןיב
העדל תוכז תבלו ןבל ןיאש ,הרואכל הארנ ןאכמ ."וירבד תא
העדל תוכז םהל שי וליפא ,תוחפל וא ,םהירוה לש וזמ הנוש
.םירוהה לש וזמ הנוש העדל יוטיב תתלמ םיעונמ םה ,םהלשמ
דחוימב הפירח ,החפשמ לכב םוי-םוי ייחב היוצמה ,וז היעב
םירבח תפיסאב ןוידל תולעל יושע אשונ לכ ובש ,ץוביקב
,ךברעיוא לאפר ברה ,"םירבח תפיסאב םירוה דוביכ" האר)
.(330-325 'מע ,ד"משת ,םיבלעש תצובק ,הכלהב ץוביקה ךותב

תועד ןיב הכלהה יקסופ וניחבה ,הז אשונב יתכלהה ןוידב
.("םלועה ירבד") "אמלעד ילימ"ב תועד ןיבו םיינרות םיאשונב
תצרחנ הרוצב ןחלושה ךורע לעב בתכ ,םיינרות םיאשונל רשקב
קולחל ןיאש רמול רשפא ךיאו" :(בי 'עס מר 'יס העד הרוי)
ןיאו תמא תרות איהו ,איה 'ה תרות אלה ,ויבא לע םינידב
תושקהלו באה םע לפלפל ןבה לוכי וינפב וליפאו .הב ןיפינחמ
השקה ןבהש ארמגב הברהו ,הנוכמ לע הכלהה דימעהלו ץרתלו
אל" העיבקהש ןאכמ ."הרות לש הכרד ךכו ,ול ץריתו ויבאל
אלא ,םאהו באה ירבד ןכותל תעגונ הניא "וירבד תא רתוס
חכוותהלו קולחל .םתמכסה-יא תא םיעיבמ תבהו ןבה הבש ךרדל
אלא" :ןחלשה ךורע לעב ךישמה םרב .רתומ יניינע ןפואב
וניאש ,(מ"ד - ילשמ השגדה) הריתס ןושלב רמול רוסא וינפב
םגו ,הזל הז הדויש דע ,ומע ןתיו אשי אלא ,דובכה ךרדמ
רמאי אלו ,ובלב הז קיזחי ,ןכ וניאש ותעדב ראשנ ןבה םא
."'ךירבדכ יל הארנ ןיא' שרופמ ול

וליפאש ,תורשפאה תא ןחלושה ךורע לעב הלעה לוח יניינעב
וליפאו ,םדא לש ודובכב העיגפ ןיא יכ ,תרתוימ וז הלבגמ
:ונושל הזו !ןילוח יניינעב ותא םימיכסמ ןיא םא ,הרוה אוה
יאשר םא ,אמלעד ילימב (מ"ד - קפסב תויהל) קפתסהל שיו"
,דובכה רדעה יוה הרותב אקווד ילואו ,עירכהלו וירבד רותסל
הרות ירבדב וליפאד ןויכד ךפיהל וא ,אמלעד ילימב אלו
הנקסמה ."רקיע הארנ ןכו - אמלעד ילימב ןכש לכ ,רוסא
בא לש םתעד לע קולחל רתומ לוח יניינעב םגש ,אופא איה
חוכיווה תא םייסל רוסא ךא - תיניינע םתא חכוותהלו ,םאו
.(םש) "ךכ הארנ אל יל" ןוגכ ,םילימב

לעב בתכ ?החותפ הרוצב םתחפשמ תא להנל םאו באל רתומ םאה
ינוצר' ול רמוא ויבא םאש ,אוה טושפ רבדו" :ןחלשה ךורע
ןה ,ול הארנה יפכ ,ול רמאיש ךירצ 'איה ךיא ךתעד עומשל
תעדמ הכופה ותעדשכ וליפא ,אמלעד ילימב ןהו הרות ירבדב
.(םש) "ויבא

םוקמ רוחבלו םהלש הרבחה ייח תא להנל תבו ןב לש םתוכז .ג
יאמצע ןפואב םידומיל

ימ םע רבחתהל תבמו ןבמ עונמל םאו בא לש םתוכמסב ןיא
,ונב תא הוצש באה" :ךורע ןחלשב בותכ ךכ .םיצור םהש
ןבהו ,בוצק ןמז דע ול לוחמי אלשו ינולפ םע רבדי אלש
שוחל ול ןיא ,ויבא תאווצ ילול דימ סייפתהל הצור היה
.(זט 'עס ,מר 'יס העד הרוי) "ותאווצל

הרומ לצא דומלל ןבה ןמ עונמל םאו בא לש םתוכמסב הז ןיא
ךכ .והשלכ םוקמב וא הכרב ןמיס ולצא תוארל הפצמ אוהש
אוהש ,רחא םוקמל תכלל הצורש ,דימלת" :ךורע ןחלשב בותכ
החומ ויבאו ,םשש ברה ינפל ודומלתב הכרב ןמיס האריש חטוב
וניא ,םילילעמ םיבכוכ ידבועה ריעה התואבש גאודש יפל ,וב
.(הכ 'עס םש םש) "הזב ויבאל עומשל ךירצ

יאמצע ןפואב גוז ןבו גוז תב רוחבל תבו ןב לש םתוכז .ד


ימ םע ןתחתהל ןבה ןמ עונמל םאו בא לש םתוכמסב הז ןיא
םא" :ךורע ןחלשב א"מרה בתוכ ךכו .גוז-תבכ הב הצור אוהש
ךירצ וניא ,ןבה הב ץופחיש השא וזיא אשיל ןבב החומ באה
םימדוק תורודב הכלהה יקסופ ילודג .(םש םש) "באה לא עומשל
הבושתמ עטק הנה .תבל םג הרומש וז תוכז םא ,ולאשנ ונרודבו
דגנ החמש באל ,א"טילש גרבנידלו הדוהי רזעילא ברה בתכש
:(חע ןמיס ג"י קלח רזעילא ץיצ ת"וש) ותב לש הבל תריחב

דוגינב אשנהל תרתומ /םירשע/ תב הרוחב םא ...ותלאש
............
בא דוביכ לוטיב רתיה םא ,תרמוא תאז ,הירוה תדמעל
............
.השאב םג וא רבגב קר רמאנ ןיכודישל רשקב םאו
............

תואצוהה םא) "ןב לשמ םא בא לשמ םא" יגילפ אל ...הבושת
............
לע וא םירוהה יסכנ לע תולטומ םאו בא דוביכ רובע
............
באה ךיישד רבדב אלא ,(מ"ד - ליעל רכזומכ ,םידליה
............
אתלימב לבא ,ומויקו באה ףוג ךרוצש ,באה תסנרפ - הווגב
............
תוחמל באל חכ ןיאד אטישפ ,אכה יכ 'יווגב ךייש אלד
............
"דובכ" ךייש אלד ,ארומ םושמ אלו דובכ םושמ אל ,ןבב
............
"ארומ" ,'וכ וליענמ ,ושיבלמ ,והקשמ ,וליכאמ ןוגכ אלא
............
אצויכ ןכו ,'וכ וירבד תא רתוס אלו ומוקמב בשי אל -
............
אטישפ ,הווגב באה ךייש אלד אתלמב לבא ,באל ךיישד הזב
............
ול ןיאד ןכש לכו ,'וכו ונב דיב תוחמל באה חכ ןיאד
............
דובכ םושמ ויניעב הרשיהו ול תנגוהה השא תחקלמ חינהל
............
.תב יבג םג ...ש"ייע ויבא
............

קלח םש) םימעפ רפסמ הז אשונב ותעד לע רזח גרבנידלו ברה
.(דל 'יס וט קלח םשו ,גע ןמיס ד"י

ןוגכ ,ונימיב םידרפס םיקסופ ידי לע םג הרשוא וז הנקסמ
ד"וי ח קלח רמוא עיבי ת"וש) א"טילש ףסוי הידבוע ג"הרה
ותעדל ףסוי הידבוע ברה םיכסהש םיקסופה דחא .(בכ ןמיס
:בתכ

ללכ סח וניאו ,ופוג לע סחש הזה באה לע אלפתמ ינאו
............
"םינב לע בא םחרכ" ביתכ אלהו ,ותב לש השפנו הפוג לע
............
ןכלו .שפנל עגונה הזכ רבדב ןכש לכו ,(גי גק 'הת)
............
ענמי אלש וריהזמו ושקבמ ינאש ,ימשב היבאל אנ ורמאי
............
,ותעדב דומעי םאו ,בטומ ילוקב עמשי םאו ,הזמ ותב תא
............
ת"וש) ...ולוקב עמשת אלו ול הבאת לבל ותבל עידוהל שי
............
.(טצ 'יס ב"ח ד"ויח קדצ ינבא
............

ןיינעל רבעמ הברה תיללכו הפיקמ הנקסמ הלוע הלא םירבדמ
םירבדב ומאלו ויבאל תייצל בייח םדא ןיא .גוז ןב תריחב
.םהל םיעגונ םניאש

ןיב קתנ רוציל הנווכ לכ ןיא יכ שיגדהל שי ,תאז לכ ירחא
דוסי לע םהיניב רשקה תא דימעהל אלא ,םהידלי ןיבו םירוה
.םידליה תבוטב םירוהה לש יתמאו ןכ ןיינע לשו ידדה דובכ לש
:גרבנידלו ברה ריהבה ל"נה ותבושתב

ךרדהו סומינה ןמ יאדוב יכ םאש ,לקנ ןובנל תעד ןכ לעו
............
ןינעב םהירוה םע וצעיתי - ןב םג תוברל - תב לכש ץרא
............
לבא - ללכ ךרדב - הככ תמאב גוהנה רשאכו ,ןיאושנה
............
,םידגנתמ םירוההו םירוההל םיעידומו םיצעייתמש הרוקשכ
............
ונשי םא קר איה היעבהו ,הכלהב סיסב ןיא םתודגנתהלו
............
עומשל ךרוצ ןיא ...יזא ,םאו בא דובכ לע הריבע רבדב
............
...באה לא הזב
............

.אל - הייפכ ,ןכ - תוצעייתה

םהירוה תא דבכל םידלי לש םתבוח לומ יכ ,רוכזל שי ללככ
םהיתונבלו םהינבל תתל םאו בא לש םתבוחמ ,םהמ אורילו
.המיאתמה הרוצבו ,םילוכי םהש רתויב הבוטה הכרדהה תא
'...ךירבד יראוצ לע ךדידא' :ימא רב ןתנ 'רל אבר רמא"
לע הפיקת ךדי דועב ,רמולכ ,ךנב יראוצ לע ךדי דוע לכ)
ןישודיק ;מ"ד - ךנב לע העפשה ךל שי דוע לכ - [םש י"שר] ךנב
,ךכ לע תועיבצמ הז טוטיצ ףוסבש תודוקנה שולש .(א"ע ל
.תונוש םיכרדב ושרפל ןתינו ,דומלתב םלשוה אל טפשמהש
דועש העשב" :היה (םש) רתויב םיאתמה י"שרל הארנש שוריפה
םילימב וא ,"תוחכות ודמלל ריהז יוה ,וילע הפיקת ךדי
ןויסינ חוכמ ךנב לע עיפשהל ךילע ,לוכי התא דוע לכ ,תורחא
וזש םידמל ונא .ונממ רתוי ךל שיש םייחה תמכחו םייחה
רסתישמ" :היגוסה לש ידיימה ךשמהה י"פע םירבדה תנווכ
העבראו םירשע דע ירס ינמתמ :הל ירמאו ,יתרתו םירשע דעו
הרשע-הנומשמ םירמוא שיו ,םיתשו םירשע ןב דעו הרשע שש ליגמ)
?ונמז הזיאו" :ריבסמ י"שרו ."(מ"ד - עבראו םירשע דעו
הרשע-שש ןבמ תוחפ) רסתישמ ריצב ;ןיתרתו םירשע דעו רסתישמ
ןירוסי דיבכת לאו ,ךכ לכ תוחכות לבקל תעד וב ןיא (מ"ד -
."טעבי אלש שוחל שי ןיתרתו םירשעמ רתויו ,תוחכותו

הדיחיה הכלהה ,ךורע ןחלושב םאו בא דוביכ תוכלהב ,ןכא
ועדיש הווקת ךותמ ,םירוהל תינפומ "רוסא" ןושלב תחסונמה
לע ולוע דיבכהל םדאל רוסא" :הנובתב םהידליל סחייתהל
אלא ,לושכמ ידיל םאיבי אלש ,םהמע ודובכב קדקדלו וינב
ודובכ ,ודובכ לע לחמש באהש ,םהמ ויניע םילעיו לוחמי
."לוחמ
עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה