ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

274 רפסמ

ט"נשת ,ורתי תשרפ

םינואגה תפוקתב ותמיתחו ללה י"ע חולה ןוקית

םולש-רש םימחר

הינתנףד ,ח"נשתה ןנחתאו תשרפ) תאז המבב םסריפ רגניול בקעי 'ניא
דעומל ימונורטסא רוריב ןכתיה" :ותרתוכש רמאמ (248 'סמ יעובש
.הז רוריב ירשפא ןכא יכ התייה ותבושת "?ירבעה חולה דוסיי
.ונתבוגת ןלהל

ותוחתפתהל םירושקה םידחא םיחנומ לש םתועמשמ תא ריהבהל הסננ תישאר
.ונלש הנשה חול לש

חולה דוסיי

יפל םינש רוביעו חריה רוזחמ י"פע םישדוח תעיבק - ירבעה חולה תודוסי
םרטב דוע םידמועו םימייק - תישמש הנש היהת תעצוממה הנשהש ידכ ,ךרוצה
:ןושארה םדא לש ונמזמ דוע אוה רוביעה ,ל"זח תרוסמ יפל .םעל ונייה
הדגא שרדמ לכב ומכ [1].…"םשל רסמ חנ …חנל רסמ ךונח …ךונחל רסמ םדא"
םירבדב ונל רוסמל ושקיב ל"זח .ירוטסיהה ןיערגה תא הז שרדמב םג שפחל שי
תישארמ דוע תדמועו תמייק איה .דאמ המודק איה רוביעה תרוסמש ,ולא
אשונ ,תישונאה תוברתה אשונ אוהש לארשי םעו [2],תישונאה תוברתה ימי
הדוהי רב ללהל סחייל איה תועטש ,רורב הז יפל .הלא ונימי דע וז תרוסמ
קר ללה ןלהל הארנש יפכ .חולה דוסיי תא ,תיעיברה האמב יחש ,האישנ
.חולה תא "ןקית"

חולה ןוקית

תסחוימה הנקתל איה הנווכה ."הנקת ןיקתהל" לש ןבומב אוה ןאכ "ןוקית"
םישדוח עובקל וקיספה (םניינמל 359) ט"יק 'ד תנשמ לחה היפל ,ל"נה ללהל
ןאכמ .ביבאה ינמיס י"פע םינש רבעל וקיספה ןכ-ומכו ,חריה תייאר י"פע
ןובשח י"פע םינשה תא ורבעיו םישדוחה תא ועבקי ,ללה 'ר עבק ךכ ,ךליאו
.דבלב תופוקתהו תודלומה

חולה םותיח

הנקת התעשב התייה ,ןובשח י"פע םינש רבעלו םישדוח שדקל ללה לש ותנקת
רוביעה ימכח תא החנהו דוסי יללכ עבק םג אוהש ,קפס ןיאו ,תינכפהמ
המ ,ןוכנ לא םיעדוי ונא ןיא .הנשה חול לש ורודיסב םיאבה תורודה לש
ןתועיבקש םינש לע םייוליגה רואל ךא .וניד תיבו ללה ועבקש םיללכה ויה
,םויה גוהנה עובקה חולה תונובשח יפל תויהל היוארה וזמ הנוש התייה
לש ובתכמ .תיעישתה האמה עצמאב קר תורודל םתחנ חולהש םירקוחה וקיסה
ןיבהל ונילעו ,ןודינב קפס םושל םוקמ ריתומ וניא 836 תנשמ הלוגה שאר
,תיעישתה האמה עצמא דעו ללה 'ר זאמ ,הנש תואמ שמחל בורק ךשמבש ,אופא
ביחרהל תוכמסה ול התייהש ,רוביעה דסומ ידיב הרוסמ הנשה תועיבק התייה
וחוכמ ולעפ רוביעה ימכח .הפוקתהו רוביעה תונובשח תא בשחלו םיללכה תא
חולה תא סחייל יעבט הז היה ןכלו ,ללה לש ותוחילש תא ושעו ללה לש
.ותוא ומתחו והוללכשש הלאל אלו ,ללהל

תמיתח ירחאמ לש הירואיתל תוחכוהה תיצמת תא רגניול איבמ ל"נה ורמאמב
תודועת לע ועיבצהש םירקוח ריכזמ אוה ,תאז םע .תיעישתה האמל חולה
רבכ עודי היה ונחולש ,הלוע ןהמ רשא ,תיעישתהו תינימשה האמהמ תומודק
תינימשה האמהמ תודועתמ חיכוהל ןתינ ךיא ,עדוי ינניא .836 תנש ינפל
,רשאמ ומצע רגניולש םג המ ,תיעיברה האמב חולה תמיתח לע תיעישתהו
תרחואמ תפסות םניא םאו ,ל"נה םיעטקה לש קיודמה םנמז תא תעדל השקש
[3].םמצע םיכמסמל

ומסרפ אל םה .הענצב םתכאלמ ושע ,ללה לש וחוכמ ולעפש רוביעה ימכח
.תיפוס ושבוג םרטו ,םירומג ויה אל ןיידע הלאש םושמ ,רוביעה יללכ תא
ימימ רוביעה דסומב םינוידהמ םיזמר אוצמל רשפא םידומלתבש ,םירבוס שי
לאומשד אתיירבב וליאו ,תישימחה האמה ףוסב ילבבה דומלתה תמיתחל דעו ללה
.תינימשהו תיעיבשה האמב םינוידהמ םיזמר אוצמל ןתינ רזעילא 'רד יקרפבו
רוביעה ןובשח תורוק תא רזחשל הפי ה"צ הסינ םירחאו הלא םיזמר ךמס לע
ירבד" תא רזחשו רקח ןייטשנרוב י"ח רקחמל ותימעו ודידי םג .וז הפוקתב
,םהיניב עדימ הברה ופילחה [4]הלא םירקוח .רתוי תיעדמ הרוצב "רוביעה ימי
םייונב םהלש תוירואיתהמ םיקלח .םיניינע הברהב םיקולח וראשנ תאז לכבו
[5].תורעשההמ קלח ךירפהל ילוא רשפא םישדח םייוליג ךמס לעו .אדירג תורעשה לע
םתחנ היפלו ,םהלש תירקיעה הזיתה תא רערעל לכונ אל רבד לש ופוסב לבא
.תיעישתה האמב קר ונלש חולה

,ריבסהל םג לכוא ןלהלו ,קפסל םוקמ תוריתומ ןניא םהיתוחכוה
םימונורטסא םינותנ י"פע חולה דוסיי דעומ תא ררבל לכונ אל עודמ
.רגניול שקבמש יפכ

םהירוזחמ תא תונמל וליחתה חולה ידסיימ"ש הרבסה תא הלעמ רגניול רמ
ריבס בוריקב הדכלתה תיתימאה ןסינ תפוקת הבש תאזכ הנשמ םינשה ט"י ינב
איה תומסרופמה ןמ" :רגניול רמ ןעוט דועו ."חולה לש ןסינ דלומ םע
רבכ ,אנד תמדקמ עודי היהש םינש ט"י לש רוזחמ לע ססובמ ונחולש ,םג
."…הריפסה ינפלש תואמב

האמב ונחולש זמר וא תודע םוש ונידיב ןיא :ריעהל שי הלא םירבד לע
ט"י לש רוזחמ לע ססובמ היה - ללה י"ע חולה ןוקית דעומ - תיעיברה
.הז רוזחמ םלועמ רכזנ אל ,תישישה האמה תליחתב םתחנש דומלתב .הנש
:אוה בושחש המ .הזכ רוזחמ לש ומויק תלאשל תובישח םוש ןיא םג השעמל
האמה ןמש ,הפוקתה ךרוא לכל רמשנ ט"זדא-ח"וג תורבועמה םינשה רדס םאה
תויודע ונידיב שי ןכש ,תילילש איה הבושתה ?תיעישתה האמה דע תיעיברה
תויהל ויה תויואר ונחול יפלש העשב ,תוטושפ ויהש וז הפוקתב םינש לע
.ךפיהלו תורבועמ

רוזחמ יעבוקש ,החנהה ךמס לע ולש תימונורטסאה אתכמסאה תא הנוב רגניול
םירוזחמב ומכ םינשה ט"י ינב םהירוזחמ תא תונמל וליחתה ונחול לש הנבלה
וליפאש ,תויודע ןנשיש םושמ ,תיעטומ יל תיארנ וז החנה .םויה םיגוהנה
רוזחמל א הנש םהבש ,םינש ט"י ירוזחמ םיגוהנ ויה תירישעהו תיעישתה האמב
.םויה לבוקמהמ הנוש ןפואב הליחתה

:תואמגוד רפסמ הנה

היינשה הנשב ליחתה ,רוביעה דוס תא ונל רסמש ,ןואג הידעס בר לצא רוזחמה
.ח"וג-י"זהב היה הז רוזחמב םירוביעה רדסו ,םויה גוהנה רוזחמה לש

םירוביעה רדסו ,ונלש רוזחמה לש ג תנשמ לחה רוזחמה תונש תא ונמ םירחא
.ז"הב-ט"ודא היה םהלש

,ט"ודא-ח"הג םינשה תא םירבעמ םידוהיהש ,ורוביחב דיעמ ימזראו'חלא
תיעיברה הנשב ונמזב ליחתה רוזחמה לש םינשה ןיינמש ,אצוי הז יפלו
הנשה רוזחמה לש א הנש התייה לאיזוע-ןב ןתנוי יפל וליאו .ונחול לש
[6].ונחולב ומכ תרבועמ אלו ,הטושפ הנש התייה וזו …ונחול לש ט"יה

,ונימיב ומכ רוזחמה ןיינמ תלחתה תיעיברה האמב םיגהונ ויה ןכא םא
?םירוזחמה לש ל"נה תולחתהה לכ תא ריבסנ ךיא

עבקנש רחאל קר :הרורב הבושת שי תיעישתה האמל חולה תמיתח תא םירחאמל
וצבושי ובש ,רוזחמ עובקל ךרוצה ררועתה ,םירוביעה רדס יפוס ןפואב
רוזחמב רוביעה תונש תא ץבשל תונוש םיכרד ואצמנ ןכאו ,רוביעה תונש
ףוסבל לבקתנ םירוזחמה לכמ .ליעל ואבוהש תואמגודה יפל םינש ט"י לש
ירשת דלומ) ד"רהב דלומל םינשה תא םינומ ובש ,ונימיב לבוקמה רוזחמה
תישימח העש ,ינש םוי :ושוריפ .םויה םינומ ונאש ןיינמל הנושארה הנשה לש
.ט"זדא-ח"וג אוה רוזחמב םירוביעה רדסו ,(םיקלח ד"רו

,ןועטלו הנוש ןפואב רגינול לש תימונורטסאה החכוהה תא גיצהל רשפא
תולובגב חספ לח ,רוזחמה תונש ט"י לכב ,תישימחהו תיעיברה האמב קרש
םויהש ,חיננ םא קר ,הנוכנ היהת וז העיבק .ימונורטסאה ביבאה שדוח
םויהש החנה ךותמ אצנ םא תאז תמועל .ןסינב ז"ט אוה חספ ליבשב עבוקה
תימונורטסאה החכוהה היהת - חספה תברקה םוי - ןסינב ד"י אוה חספ ליבשב עבוקה
םיכומסה םירוזחמב קר ןכש .תיעישתה האמב חולה תמיתח תא חיכוהל ידכ ,הבוט
.ימונורטסאה ביבאה שדוח לש םוחתב ,רוזחמה תונש לכב ,ןסינב ד"י לח תאזה האמל

,ןסינב ז"ט אוה ביבאה שדוח לובגל עבוקה םויהש חיננ םא םג לבא
,תיעישתה האמב ונחול תא ומתחש רוביעה ימכחש ,ןועטל היהי רשפא
תופוקתהו תודלומה ןובשח יפל ,רוזחמב םירוביעה רדס תא ועבק
,חולה ןקתמ ללה לש ונמז יפל ,רמולכ .תיעיברה האמב םייתימאה
.ולעפ םה ותוכמסמו וחוכמש

אל ,תיעישתה האמב חולה רוחיאל תוקצומ תוחכוה לומ :םוכיסל
םהש ,תוחנהו םינותנ לע תססובמה תימונורטסא החכוה לבקל לכונ
.החכוה םינועט םמצע

:תוחנה שמח ךותמ אצוי רגניול

.ללה ימימ דוע םייק היה םינש ט"י לש רוזחמ [1]

.םויה גוהנה םינשה ןינמ לע דסוימ הז רוזחמ [2]

.ןסינב ז"ט אוה ןסינ תפוקת ליבשב עבוקה םויה [3]

.חולה ינקתמ י"ע עבקנ אדא בר לש תופוקתה ןובשח [4]

.תיעיברה האמב עבקנ ט"זדא-ח"וג תורבועמה םינשה רדס [5]

תויודע ןנשי השעמלו ,החכוה הנועטו ,תקולחמב היונש ולא תוחנהמ תחא לכ
,תימונורטסאה "החכוהה" תא לבקל לכונ אל ןכל .הלא תוחנה תורערעמה
םיאצומ ונא ןואג יאה בר לש תרוסמה לומ !איה םימשב אל .רגניול איבמש
וקיידו וקקוחו ובשח" רשא םה םינואגה היפלו ,ןמית ידוהי לש תרוסמ םג
[7]."םיכמוס ונא םהילעו םנובשחב

:םויסל

ןיאש אלא [8],הדוסיב הנוכנ ירבעה חולה ןוקית תא ללהל תסחיימה תרוסמה
םישדוח שודיקמ רובעל תינכפהמה הנקתה תא ןיקתה ןכא ללה .תקיודמ איה
ןובשח לע ססובמה הנש חולל ,ביבאה ינמיס י"פע םינש רוביעו ,הייאר י"פע
תונובשח ויה ,הנש תואמ שמחל בורק ךשמב ,ללה ימי זאמ .תופוקתהו תודלומה
התוכמס תא הבאשש תמצמוצמ םימכח תרובח ,רוביעה דעו ידיב םינותנ רוביעה
ומתחנ תיעישתה האמה עצמאבו ,"םנובשחב וקיידו וקקוחו ובשיח" הלא .ללהמ
,תססובמו תחכומ וז הירואית .תורודל חולה עובק זאמו ,תונובשחהו םיללכה
'ניא ,דמולמה ידידי הלעמש ןויערה .התוא רערעל חילצה אל שיא הכ דעו
י"ע חולה ןוניכל תימונורטסא החכוה שפחלו תוסנל שיש ,רגניול בקעי
.תקולחמב תויונש תוחנה רפסמ לע ססובמ אוהש םושמ ,לבקתהל לכוי אל ,ללה:תורעה

.ינימש קרפ ,רזעילא 'רד יקרפ [1]

םינמזמ דוע ןכאש ,וליג לבב לש המודקה הירוטסיה ירקוח [2]
.ישמש יחרי חול לבבב לבוקמ היה ,תובאה תפוקת ינפל דוע ,םימודק

יתמסרפש "?םתחנ יתמו ןקות יתמ ?ירבעה חולה דסונ יתמ" רמאמב [3]
יללכ "ולתשנ" דציכ ,יתחכוה ,ח"משת רייא-ןסינ ב"ק ךרכ "יניס"ב
.ימזראו'חלא לש ורוביחב תויחדה

."ירבעה חולל םירעש" ירפסב 'ר ל"נה םירקוחה לש היפרגוילביב [4]

הפוקתה) "רוביעה ימי ירבדב"ו ,תאזכ תורשפא הפצ ןייטשנרוב [5]
םגו…תורעשהב קפתסהל קוקז יתייה םימעפל" :בתוכ אוה (ו"ט-ד"י
ידי לע הנפפורתת אל זא םג ,ןהמ םייתש וא תחא לבקתת אל םא
."תוירקעה תוטלחהה ךכ

לאיזוע-ןב ןתנוי לש ומוגרתמ היאר איבהל וסינ םידחא םידמולמ [6]
הירואיתה תא תרתוס ןתנוי םוגרתמ היארה ,השעמל .חולה תומדקל
.חולה תומדקל

ורמאמב אבומ .ינאדללא המלש ןב ה'דועמ 'רל "םינשה רוביע" [7]
ירקחמ, ץבוקב "ןמיתב ז"מר רוזחמ לע תקולחמה" יבוט ףסוי לש
.א"משת סנגאמ 'צוה "הזינגו תודע

359 תנש .הנוש ןפואב תימונורטסא אתכמסא ךכל אוצמל לכונ [8]
ךומס ,וז הנש לש ןסינ ח"ר ברעבש םושמ ,ללה י"ע הרחבנ םניינמל
ןובשחל אצומ תדוקנ שמישש המח יוקיל י"אב הפצנ ,שמשה תעיקשל
ב"צשת-ב"י-ט"כ שדוחה ךרוא זא עבקנ ,הפי ה"צ יפל .ללה 'ר לש תודלומה
ןותנו .(ב"ע ,טכ ןיכרע) "ןינש ןיתלתד אמוי" לש ללכה י"פע
רוביעה תונובשחמ השעמל חקלנ ,ימלסומה חולה תא םויה םג שמשמה הז
.ללה לש