ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

324 רפסמ

ס"שת ,ורתי תשרפ

?יניס רה דמעמב האובנל לארשי לכ וכז םנמואה

בגר לואש 'פורפ

תודהיה יעדמב בלושמ גוחה
,רבדמ 'ה תא ועמש לארשי לכש הלוע וטושפכ יניס רה דמעמ רופיסמ
ןיב ךוותמה תויהל השמ ליחתה רובידה ינפמ םדחפ תעבה רחאל יכו
ועמש לארשי לכש ךכ לע קלוח ןיאש הרואכל הארנ .לארשי ןיבו 'ה
לארשי ועמשש תורבידה רפסמ לע איה םימכחה ןיב תקולחמה .'ה רבד תא
:םיארוק ונא [1]שרדמב .ןתעימש םצע לע אלו ,'ה יפמ תורישי


לארשי ועמש תורבד 'ב רמוא עשוהי יבר .ןינברו יול ןב עשוהי יבר
אלו ,'והיפ תוקישנמ ינקשי' ד"הה ,ךל היהי אלו יכנא ,ה"בקה יפמ
.ה"בקה יפמ לארשי ועמש תורבדה לכ ןירמא ןינברו ;תוקישנה לכ


ונמע התא רבד" :השמ לא םעה ירבדש ,רבוס הרותל ושוריפב ע"באר
וליאו .תורבידה תרשע תא ועמשש רחאל ויה (זט כ 'מש) "העמשנו
רחאל ,רובידה תליחת ינפל דוע ורמאנ ולא םירבדש רובס ן"במרה
שרופמב םיסחייתמ םניא םהינש .םידיפלה תא וארו תולוקה תא ועמשש
.'ה יפמ אצוי רובידה תא לארשי לכ ועמש דציכ ,תשקבתמה הלאשל
ואציש םעה לכש ןכתי םאה ?דמעמ ותואב םיאיבנ לש הגרדב ויה םאה
?רצק ךכ לכ ןמזב וז הגרדל עיגהל וחילצה םנטק דע םלודגמ םירצממ

.האובנב תוטיש יתש ןיב םיניחבמ םייניבה ימיב תידוהיה תוגהב
,תמדקומ הנכה אלל ותאובנ לבקמ איבנה הבש ,תיסנ האובנ - תחאה
דמעומה הבש ,תיעבט האובנ - היינשה .ל-אה לש ותריחבו ונוצר יפ לע
הניחבמ ומצע םילשהש רחאלו ,הלכשה ידי לע התארקל ומצע ןיכמ האובנל
לש ותוברעתה .האובנל עיגהל לכוי ,המדמ חוכ םג ול שיו ,תילכש
.ותריצעב וא הלכשהה ךילהת זוריזב איה ,וז השיפת יפ לע ל-אה
,הזה דמעמל ןנוכתהל ןמז ייד לארשיל היהש הארנ אל ארקמה יפ לע
היהש ,רמאנ ילוא .ייד םהב ןיא ,ךכ םשל ונתינש םימיה תשולשו
םתואב האובנל םייוארו םינכומ תויהל וכפה םעה לכש ,סנ השעמ ןאכ
לע תונוש הגשה תוגרדמ תורכזנ ארקמה יקוספב .הלבגהה ימי תשולש
הלא תוגרדמ שרפל רשפאו ,רהה שארל םידמועה לש הברקה תדימ יפ
.תיאובנ הגשה לש תוגרדמ תולמסמכ

עיגהל וכז לארשי לכש רבוס וניא ,תיעבט איה האובנה ויפלש ,ם"במרה
ינש לארשי ועמש ,ותעדל .יניס רה דמעמב איהש לכ תיאובנ הגרדל
השמ תאובנו ,ללכב האובנה ןויער תא תמאל התייה םתרטמש ,םירבד
וולתהש םיינוציחה םינממסה לכ - רפוש לוקו ,םיקרב ,תולוק .1 :טרפב
,דחוימ לוק והז .תורבידה ורסמנ ותרזעב רשא ארבנה לוקה .2 .דמעמל
דמעמה ךשמב לארשי ועמש םינושארה תולוקה תא .דיחאו טושפ ,שחומ
.דחפו העיתרל ומרג אל םהו ,הבר המצעב םיליגר תולוק םתויהב ,ולוכ
תורבידה יתשב קר לארשי ותוא ועמש ינשה ארבנה לוקה ,תאז תמועל
לוקה תויהב .םילימ תנחבה אלל לוק תעימש התייה תאזו ,תונושארה
ועתרנ ןכלו ,ותוא לובסלו ליכהל לארשי ולכי אל ,יקולא לוק הזה
תא ריבעי השמ אוהשו ,הזה לוקה קספייש השממ ושקיבו ,םהירוחאל
.הזה ארבנה לוקה תא דוע לארשי ועמש אל תורבידה ראשב .םירבדה

תוכמ) "םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכונא" :ידומלתה רמאמה
םיינויע םילכשומ תורביד ולאש ךכב ם"במרה י"ע רבסומ ,(א"ע ,דכ
לוקה תעימשב םהל ותמוא וישכעו ,דמעמה ינפל לארשי םתוא וליכשהש
םגש ינפמ ,םירבדה לש םקמועל סנכיהל אלש לדתשמ ם"במרה .ארבנה
לבקל הצור אוה ןיא דחא דצמ .םיטושפ םניא םירבדהש שיגרמ אוה
ךרדב התוא לבקל לארשי לכ ולכי ןכלו ,תיסנ איה האובנהש טלחומב
ןמזב האובנל םמצע תא וניכה דציכ ריבסהל רשפא יא ךדיאמו ,סנ
ימעפ דחכ ערואמה תא וגיצהב ונויד תא םייסמ ם"במרה ,ןכל .רצק הכ
,'הרות ירתס'כ אלא ,תמיוסמ תויקוחל סנכנ וניאש ,ןפוד אצויו
:וירבדכ ,דבלב הרעשה רדגב אלא םניא הזה דמעמה לע וירבד לכו


רתויב יניס רה דמעמל ומצע םדא סינכיש רשפא יאש ,והרכזו והעדו
איהה הגשהה תתמאו .הרות ירתס ללכמ אוהש והורכז רשא רועישה הזמ
,רחאתי אלו ותומכ םדק אל יכ דואמ ונממ םלענ ,הב ןינעה היה ךיאו
.(גל ,ב נ"ומ) והעדו


ם"במרה לע ויתושרד רפסב קלוח (ו"טה האמה) בוט םש 'ן בוט םש 'ר
בוט םש 'ר .יניס רה דמעמב האובנ לבקל וכז לארשי לכש ,רמואו
הלח איהו ,םדאה תא המילשמה האובנה :האובנ יגוס ינש ןיב ןיחבמ
ךרוצה ךותמ הל ןכומ וניאש ימ לע הלחש האובנה ;הל ןכומש ימ לע
בוט םש 'ר תושרד) םדא לכ לע לוחל לוכי הז עפש .יקולאה ךלהמהו
.(א"ע טכ ףד

היה ןושאר בלשב :םיבלש ינשל יניס רה דמעמ תא קלחמ בוט םש 'ר
ש"היש) "םתמשנ האצי" ,שרדמה תובקעב ,ןכלו ,םלוכל הווש רובידה
יפל גישה דחא לכו ,"רובידה תא םהל קיתמה" ינש בלשב .(ג ,ו הבר
עבראל םעה תא קלחמ בוט םש 'ר .תילכשה ותמר יפל ונייהד ,וחוכ
.תומושר ישרוד םיליכשמה םינייעמה .2 .םעה ןומה .1 :הלכשה לש תומר
האובנ תוגרד שולשב אוה ןיחבמ וירבד ךשמהב .השמ .4 .ןורהא .3
.רהה תיתחתב ויהש םעה ןומה .1 :יניס רהב םידמועה לש םמוקימ יפל
.םינוש תומוקמב רהה לע ויהש םינקזהו אוהיבאו בדנ ,ןורהא .2
.לפרעהו ןנעה םוקמב רהה שארב היהש ,השמ .3

לכ ,וירבדל .ם"במרה ירבד תא לבקמ וניא לאנברבא קחצי 'ר םג
ם"במרה תא רתוס אוה ןיא םלוא ,דמעמ ותואב האובנ ולביק לארשי
תסנכה ידי לע םייניב דמעמ ןיעמב ומצע דימעמ לאנברבא .ירמגל
,םיהובגה םישוחה תומלש ןיעמ איהש ,'תישוח האובנ' - שדח גשומ
:הלמה ןבומ אולמב תמלשומ האובנ הניא איהו ,העימשהו הייארה


לבא ,םייקולא םיניינע וגישה רהה תיתחתב םבצייתהב םלוכ לארשיש
האובנה ינימ םיאיבנה תקהל רמאמב יתראיב רבכו ... תישוח הגשהב
,הנכהה ירצקו חוכה ישולחל תעגמ תשחומ האובנ הנממ שיו ,היתוגרדמו
תומשל ורואיב ,לאנברבא) תאזה םעפב לארשי תגרדמ התייה הנממו
.(העק ףד


הניחבמ רתוי םהל םינכומ ויה לארשיש ןוויכ ,םינושארה תורבידה ינשב
םלוא .תאז תישוח האובנ לש הגרדמב הארמה תא וניבה םג םה ,תילכש
םתעידיל הפסונש הדבועל רתי תובישח ןיא ,לאנברבא תעדל ,הז הרקמב
.(גל ,ב נ"ומל רואיב ,לאנברבא) תיאובנ החכוה םג

םתרוצב םטושפכ םירבדה תא ספות (ז"טה האמה) יזנכשא רזעילא 'ר
:רמואו ,דמעמ ותואב האובנל וכז לארשי לכ ,ונייהד ,תינוציקה


ויפמ שממ םירבדה ועמש םלכ ,תורבדה תרשע לכש יתעדל ןכתי לבא
קרפ הרות ישעמ ,'ה השעמ ,יזנכשא רזעילא 'ר) תואב תוא ה"בקה לש
.(ו


,םינושארה תורבדה ינש תא ךכ ועמש לארשיש ,רמואה ליעלד שרדמה ירבד תא
וניבהו ועמש לארשי לכ םנמא יכ ,ורמאב יזנכשא רזעילא 'ר בשיימ
היינפה התייה םינושארה ינשב םלוא ,תורבידה תרשע לכב האובנה תא
רבדי אלש 'המ לארשי ושקיבש רחאל ,םירחאב וליאו ,לארשי לכ לא
עומשל וכישמה לארשי םלוא ,השמל רובידה תא 'ה הנפה ,דוע םהמע
ןמזב םתוא הפפאש האריה לדוגמ השענ רבדה .וניבהלו רובידה תא
יפ לע ףא ,םירבדה תא םהל ריבעה השמ רשאכו .רובידה תא ועמשש
אל רובידהש ןוויכ האריה טעמ הרס ,םמצעב םירבדה תא ועמש םהש
םירבדה ועמשי םהו ךמע רבדאשכש רמול הנווכהש" .םהילא הנפומ היה
שי וז הרוצב ."ךמע רבדמ ינאש ןויכ ,בטיה ועמשי לבא ודרחי אל
ואר םהש ןוויכ ,(ט טי) "םלועל ונימאי ךב םגו" לש תפסונ תלעות
םתוא השמ םהל רסמ ךכ רחאו ,הרובגה יפמ םיאצוי םירבדה תא ועמשו
.ערוג וניאו ףיסומ וניאש ןמאנ חילשכ ,קוידב םירבדה

םוצע לוק תעימש .1 :יניס רה דמעמב םיבלש השולש הנומ יזנכשא
תורבידה ינש לש חכונ רוביד .2 .'ה לש ולוק תא וריכיש ידכ ארונו
לא רבדמ 'ה תא ועמש - םינורחאה תורבידה תנומשב .3 .םינושארה
.םהל םרסמ השמ ךכ רחאו ,השמ

העדכ וז העד ויתושרד רפסב קזחמ (ז"טה האמה) הדליבלא השמ 'ר
:יעבטה םוחתב רבסה הל ףיסומ אוה םלוא ,סנ ךרדב תירשפא


התע ולעיש םלוכ לארשי לכל י"שה ןיכה סנ ךרדבש רמאנש קוחר וניא
קוחר הז ןיאו ...רשפאה יפכ ונכוה רבכ יכ םג המו ,האובנה תגרדמל
תאזה הלודגה הלעמל לארשי ולעי ותנכה בורל ןמאנה העורה י"עש
.(ב"ע דמק ףד ,דימת תלוע ,הדליבלא)


ףיסומ אוה ךא ,האובנל לארשי לכ ועיגה סנ ךרדבש רשפא דחא דצמ
ןמזב השמ ידי לע האובנל ונכוה רבכ םהש ,תחאה :תויורשפא יתש
םירחא תרבחב האובנל ןכומה םדאה תויה ןמזב יכ ,תרחאהו .רבעש רצקה
אמגוד .ןכ םג ואבנתי םהו ,םהילע עיפשהל לוכי אוה ,םינכומ םניאש
ואבנתהש םינקזה םיעבשו דדימו דדלא רופיסב לשמל םיאור ונא ךכל
.השמ לעש חורה תלצאהמ

לארשי לכש ,אוה םג רבוס 'ףסוי די' ויתושרד רפסב יתפרצ ףסוי 'ר
,האובנ תגרדמ התואל וכז םלוכ אל םלוא .יניס רה דמעמב האובנל וכז
לוקה תא עמש דחא לכו ,ותגרדמ יפכ האובנל הכז דחאו דחא לכ אלא
.(ב"ע ז"לק ,ףסוי די) ותגרדמב וילא עיגהש המ יפכ

רצי ןושארה רובידה :תולוקל תוסחייתה םג םיאצומ ונא ל"נל ףסונב
תוהולא שיש ובשחי אלש ידכ ,םיעמשנה תולוקה לכ ןיבש תודיחאה תא
ךרדה :םיכרד יתשב יתפרצ ריבסמ וזה ןפוד תאצוי תורשפאה תא .הברה
,המהוז הב ליטה ,הוח לע שחנ אבש העשבש (ארמגה יפ לע) תיטסימה
הארו ,א"ע ,ומק תבש) ןתמהוז הקספ יניס רה לע לארשי ודמעשכו
לע המהוזה תרסה התשענ רהוזה י"פע .(ב"ע ,זצ ףד ג"ח רהוז םג
תרסה ,יתפרצ יפל ."הנחמה לע לטה תדרבו" :בותכש ומכ ,לטה ידי
:דמעמ ותואב רהה לע התייהש שאה לש הדיקפת הזו ,שאב התייה המהוזה.המהוזה ךכזלו ףרצל שאב ןינתונש לזרבה רוככ היה יניס רה לש שאהש
ףריצ שאה ותואו ,שאה ךותמ רהב ויה ןעי האובנל וכזש רמא הזל
ןיב לזרב ריקכ היה שחנ תמהוזש ,האובנל וכזו שחנ תמהוז ךכיזו
.םימשבש םהיבאל לארשי


תויהל ורזח ,יניס רה דמעמב ודמעש לארשי לעמ המהוזה הרסוהשמ
לבקל םינכומו םייואר ויה ןכ לעו ,אטחה ינפל ןושארה םדא תגרדמב
.האובנ

לבקמה םדא לש ותואצמיהב .יפוסוליפ אוה יתפרצ איבמש ינשה רבסהה
,האובנ ולבקי םה םגו ,ותוא םיבבוסה לע לוחל עפשה לוכי ,האובנ
,ףסוי די) האובנל םינכומ םניאש יפ לע ףא ,ךכל םינווכתמ םה םא
.(םש

האובנל ועיגה לארשי לכש ,רבוס (ז"טה האמה) יולה תיבל המלש 'ר םג
:תורבידה תרשע לכ תא 'ה יפמ תורישי ולביקו ,יניס רה דמעמב


יננה .הרובגה יפמ ורמאנ רשא םירבדה תרשע תא שרפל יתאב התעו
ועיגה םלוכו רבדמה היה ומצעב אוהש ,הצרי ,'וכו םיקלא רבדיו רמוא
.(א"ע מק ףד המלש ירבד) האובנה תגרדמל


תובקעב ךלוה ,ותמועל (ז"טה האמה ,אבוצ םרא) וטניפ והישאי 'ר
.(א"ע הע ףד ,קקוזמ ףסכ) שרדמה

ה"בקהש ,וטניפ והישאי 'ר רבוס וללה תורבידה ינש תעימש ךרוצל םג
אירלקפסא ,"ןנעה בע" תגרדל האובנה תגרד תא דירוהל ךירצ היה
,וזה הכומנה הגרדמל עיגהל לארשי ינב ולכויש ידכ ,הריאמ הניאש
ושרד ,שרדמה יפ לע .הכומנ האובנ תגרדמל השמ םג דרי ךכ םשלו
ןכלו ,"ונכלמ תוארל וננוצר" :'ה תא עומשלו תוארל לארשי ינב
תגרדמ .הילא עיגהל לכוי םעהש הגרדמל דמעמה תא םיאתהל ךרוצ היה
ינשב האובנל עיגהל םהל הרשפא ,הכומנ הגרדמ איהש ,"ןנעה בע"
,"תיגיגכ רה םהילע הפכ" :רמואה שרדמה תא םג .םינושארה תורבידה
אלו ,יניס רה דמעממ קלחכ יבויח ןפואב וטניפ והישאי 'ר ריבסמ
עיגהל םילוכי םניא םהו ,ךלמה תא תוארל וצרש ןויכ .ילילש ןפואב
היה רהה לעו ,תיגיגכ רהה תא םהילע הפכ ןכל ,וזכ ההובג הגרדמל
שילחהל ןגמ רטליפ וא תננסמ ןיעמ הז יפל שמיש רהה .'ה דובכ הארמ
הניא ,ותעדל ,הייפכה .'ה דובכ הארמב וטיבה ותועצמאבו ,רואה תא
םהל תרשפאמ אלא ,לבוקמה שוריפה יפכ הרותה תא לבקל םתוא החירכמ
.םנוצר תא אלמל ידכ ,הטבה תלוכי לש תמיוסמ המרל עיגהל


.ב"כפ ,יתבר אתקיספ םג הארו .ב ,א השרפ הבר םירישה ריש [1]