ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

380 רפסמ


א"סשת ,ורתי תשרפ

'ז : הטימשה תניפ


םידבע רורחשו הטימשה תנש

ןמזורג ריאמ ר"ד

דומלתל הקלחמה

אצי תעבשבו דבעי םינש שש ירבע דבע הנקת יכ" :העבק הרותה
וא ירבעה ךיחא ךל רכמי יכ" :העבק בושו .(ב אכ 'מש) "םנח ישפחל
"ךמעמ ישפח ונחלשת תיעיבשה הנשבו םינש שש ךדבעו הירבעה
ינדא תא יתבהא" :ורמאב ,תאצל ברסי דבעה םא היהו .(בי וט 'בד)
'מש) "םלועל ודבעו" ,עצרמב ונזא תא עוצרל שי ,"ינב תאו יתשא תא
.לבויה תנש דע :ונייהד (םש 'בדו םש
וא "תיעיבשב" ותדובעמ ררחתשמ דבעש ,רמאנ תורוקמה ינשב
תיעיבש הנש הלח יתמ ,בותכה ןמ רורב אל ןיידעו ,"תיעיבשה הנשב"
,הטימשה תנש דעומב תובשחתה לכ אלל ותריכמל תיעיבשב םאה :וז
םע ותודבעמ ררחתשי דבעהו ,הטימשה תנשל הנווכה ילוא וא
?דבלב תחא הנש הריכמה זאמ הפלח םא ףא ,וז הנש לש התליחת
- דחאה ,תורוקמ ינשב הילע ובישהו וז הלאשל םתעד ונתנ ונימכח
:(249 'מע ץטיוואיראה תרודהמ) םש ,תומשל י"רד אתליכמב

וא הריכמל תיעיבש רמוא התא .הריכמל תיעיבש - תיעיבשבו
,(הטימשה תנשב אציש ,רמולכ) םינשל תיעיבש אלא וניא
אלו הריכמל תיעיבש - דובעי םינש שש" :רמול דומלת
.םינשל תיעיבש

:גי הכ ארקיול "םינהכ תרות"ב אוה ינשה רוקמה

האיצומ וז - 'ותזוחא לא שיא ובושת תאזה לבויה תנשב'
ןיד אלהו .םידבע האיצומ (הטימשה) תיעיבשה ןיאו ,םידבע
,םידבע איצומ םיפסכ טימשמ וניאש ,לבויה םא המו - אוה
דומלת ?םידבע איצותש ןיד וניא - םיפסכ תטמשמש תיעיבש
תיעיבשה ןיאו םידבע האיצומ וז - 'תאזה לבויה תנשב' :רמול
.םידבע האיצומ (הטימשה)


ףסכב (ונודאל) הנקנ ירבע דבע" :(ב ,א 'דיק) הנשמה המכיס םג ךכ
הנקנ עצרנה" :ךשמהבו ,"לבויבו םינשב ומצע הנוקו רטשבו
רב ןמחנ בר ."ןודאה תתימבו לבויב ומצע תא הנוקו העיצרב (ונודאל)
'רע) "עצרנל עבשו רכמנל שש" :םילימ עבראב וז הכלה םכיס קחצי
וניאו ,ורכמיה זאמ תומימת םינש שש דבוע דבעה :רמולכ ,(א"ע ,גל
ךותב לוחל היושעה ,הטימשה תנש לשב ותודבע תפוקת תא רצקמ
תנשב ללוכ ,םינש עבש דובעיש ןכתיי עצרנה וליאו .ותדובע תונש
.לבוי ינפלש ןורחאה הטימשה רוזחמ הז היהי רשאכ ,הטימשה
ןיא יכ ,הלוע ןאכמ .לבויה תנש תליחת םע ררחתשמ אוה הז הרקמב
הניא הנורחאה וזו ,הטימשה תנש ןיבל דבעה תדובע ןיב רשק לכ
.ותדובע תונש בושיחב ללכ תברועמ
תאצכ אצת אל המאל ותב תא שיא רכמי יכו" קוספה תא םרב
תונקפמכ קופית אל" :ךכ לאיזוע ןב ןתנוי םגרת (ז אכ 'מש) "םידבעה
אתטימשד ןינשב ןהלא אניעו אנישב ןיררחתשמד יאנענכ אידבע
אל המאה :רמולכ ".אפסכ ןערופו אהנובר תתימבו אלבויבו אינמיסב
תונשב אלא ,ןיעו ןשב םיררחתשמה םינענכ םידבע תאיציכ אצת
ךכל המודב .ףסכ ןוידפו ןודאה תתימבו לבויב ,םינמיסב ,הטימשה
ןיא" :(ב בכ 'מש) "ותבנגב רכמנו ול ןיא םא" קוספה תא ןתנוי םגרת
אתש דעו היתובינג ןמ אניד תיב היל ןבדזיו - םלשמד המ היל תיל
,ןיד תיב ידי לע רכמיי - םלשל בנגל ול ןיא םא :רמולכ ."אתטימשד
.הטימשה תנשל דעו הבנגה ןמ
סיסב לכ הלא םירבדל ןיאש ונעטו ,ךכ לע והמת הז םוגרת ינשרפ
"אתטימש" הלימה תא קוחמל ועיצהש ויה .תידומלתה תורפסב רכזו
יירוגליב ,"ןתנוי תבהא" ורפסב לרעמש ןימינב יבר) םוגרתה ןמ
ובברתשנש תופסוהה ןמ תחא ונינפלש וחינה םירחא ;(ה"צרת-ג"צרת
ןויצ רמוש"ב רגרבמב ליפאק בקעי יבר) םוגרתה טסקט ךותל תועטב
הנווכהש רמאש ימ שיו ,(ח"רת בא םחנמ טי ,ונ ,"ןיאושנה
תונש שש םותב ונייהד ,המאהו דבעה לש תיטרפה "הטימש"ל
.(םש ,תומשל "המלש הרות"ב רשכ לדנמ םחנמ יבר) םתדובע
"הרותל ןתנוי םוגרת לע" ורמאמב לאונמע הנוי יבר עיצה הנורחאל
ילוא" :םיאבה םירבדה תא (52 'מע ,ס"שת זומת ,ד ןויליג ,מ ןיעמה)
קוקז היה ןודאהש םינשב ירבע דבע תונקל וגהנש ,הלגמ םוגרתה
תנש תארקל וררחשל וגהנ אלו ,םרכבו הדשב תודבוע םיידיל
לבא ,הריכמה לש תיעיבשה הנשל 'תיעיבשבו' תנווכ .הטימשה
יפלכ םג ךכ וגהנו ,הטימשה תנש תארקל דבעה תא וררחש השעמל
."הירבעה המאה
ףסוי יבר םגש ררבתמ .ול תידוחי הניא ןתנוי םוגרת לעב לש וז השיג
רבס (ם"בשר לש ורבחו םת וניבר לש דימלת ,סניילרואמ) רוש רוכב
שרוח וניאש" :בתוכ אוה "אצי תעבשבו" תא שרפל ואובב .ךכ ןיבהו
רמול השקי ןאכ ."ךכ לכ הדובע ךירצ וניא - רצובו רצוקו ערוזו
ואיצוהל הווצמ הרותה ירהש ,גוהנ היהש גהונ לע ססובמ הז שוריפש
תוארקמה תא דימת שריפ אל ,וכרדכ ,הז ןשרפש רשפאו !תיעיבשב
ךרדב ךלהל םימעפל ףידעהו ,תיתכלהה העיבקה יפל - ל"זח תעד יפל
םוקמב םג ,ארקמה לש וטושפ יפל שרפל - ונמזב תלבוקמ התייהש
ךרדב וכלהש םיפסונ םינשרפ ויה ,עודיכ .הכלהה תא ודגנ םירבדהש
.וז

ןמזורג ריאמ ר"ד
דומלתל הקלחמה


טנרטניאב עיפומ אוה .עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה
.http://www2.biu.ac.il/JH/Parasha :תבותכב ןליא-רב תטיסרבינוא לש עדימה רתאב
תשרפ ףד לע ינורטקלאה ראודב םייונמה תמישרל ףרטצהל ידכ
.בתכמל אשונ בותכל ןיא . listserv@vm.biu.ac.il :תבותכל תונפל שי ,עובשה
sub parasha-l firstname lastname :בתכמה ףוגב ,דבלב תחא הרוש בותכל שי
.חלושה לש החפשמה םשו יטרפה םשה םניה last-name - ו first-name רשאכ