ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

480 רפסמ

ג"סשת ,ורתי תשרפ

?ויבא תא הניתנ ןב אמד ריעה אל עודמ

לגיפש זעב ר"ד

דומלתל הקלחמהתווצמ איה [1]"תורומחבש הרומח"ו "הלודג השע תוצמ"
ראותמה יניס רה דמעמב הילע וניווטצנש ,םאו בא דוביכ
[2].(בי ,כ) "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" :בותככ ,ונתשרפב
םישמשמה ,םימסרופמה םישעמה דחאב ןאכ ןודל וננוצרב
הררועתנש תחא היעבב קוסעלו ,םאו בא דוביכל תפומו המגוד
ןישודיק ,ילבב) ונושל הנה .תינברה תורפסב ויתודוא
[3]:(א"ע ,אל

:םהל רמא ?םאו בא דוביכ ןכיה דע :רזעילא 'ר תא ולאש
,ןולקשאב ויבאל דחא םיבכוכ דבוע השע המ וארו ואצ
דופאל םינבא םימכח ונממ ושקב .ומש הניתנ ןב אמדו
,אוביר םינומשב :ינתמ אנהכ ברו ,רכש אוביר םיששב
.ורעיצ אלו ,ויבא לש ויתושארמ תחת חנומ חתפמ היהו
המודא הרפ ול הדלונש ,ורכש ה"בקה ןתנ תרחאה הנשל
ינא עדוי :םהל רמא ,ולצא לארשי ימכח וסנכנ .ורדעב
ןינתונ םתא םלועבש ןוממ לכ םכמ שקבמ ינא םאש ,םכב
יתדספהש ןוממ ותוא אלא םכמ שקבמ ינא ןיא אלא ,יל
.אבא דובכ ליבשב

:הלאשל תישעמ-תיתכלה הבושתכ דומלתב אבוה הז רופיס
והמת ךכ םושמ אקוודו [4],"םאו בא דוביכ ןכיה דע"
,הרואכל ,אמד תוגהנתה יכ [5]ונעטו םינושארה וניתובר
דוביכ תבוח [6],הכלהל !תלבוקמה הכלהה תא תמלוה הנניא
תווצמ רובע תויפסכה תואצוהה :רומאל ."בא לשמ" איה
[7].םירוהה לע אלא םינבה לע תולטומ ןניא םירוה דוביכ
תפומו המגוד אמדב השעמה הווהמ דציכ ,המיתה ןאכמו
ריעהל אלש ידכ בר ןוממ דיספה אמד ירהו ,םאו בא דוביכל
[8]!?ןוממ דיספהל ביוחמ ןבה ןיא השעמלו ,ותנשמ ויבא תא

תחאה :תונחבה יתש םינושארה ושדיח ,הז ישוק בושייב
,רמולכ .חוור תעינמ ןיבל ןוממ דספה ןיב לדבה שי -
דוביכ ליבשב ביוחמ ןבה ןיא תויפסכ תואצוהב אקווד
אמד גהנ ךכו ,חוורמ תוענמיהב ביוחמ אוה לבא ,וירוה
היינשה הנחבהה .ול העצוהש הקסעה תא עצבלמ ענמנ רשא
ןב ,רמולכ .רעצ תעינמ ןיבל דובכ ןתמ ןיב לדבה שי -
אלש ידכ לבא" ,ומצע לשמ הרוהה תא דבכל בייח וניא
הרעה ,ן"רה) !"םלועבש ןוממ לכ דבאל ול שי ,ורעצל
ץיקהל אלש ידכ ,בר ןוממ דביא רשא אמד גהנ ךכ .(5
[9].ורעצלו ותנשמ ויבא תא

ןתינו ,ולא תונחבהב חרכה ןיא יכ [10]ורמאש ויה דגנמ
ןידה תרושמ םינפל אלא ,הכלהה יפל אמד גהנ אל יכ רמול
ןכיה דע" הלאשל א"ר בישהש הבושתב ,וז השיגל !דבלב
,דחא לכ ביוחמ "ןכיה דע"ל הנווכה ןיא ,"םאו בא דוביכ
תווצמ ללכב םיבשחנו ןבה ישעמ םיחבושמ "ןכיה דע" אלא
.דוביכ

לש ונוצר לכ םא .השק ןיידע וללה םיצוריתה לכ רחאל
אקווד וריעהל וילע היה ,ויבא תא רעצל אלש היה אמד
תחוורב חמש וניאש בא ךל ןיא ירהש !הקסעה תא עצבלו
ותנשמ ונריעי ונבש ןכומ היה בא לכו ,ותחלצהבו ונב
!לודג חוורב הכזי םא חטבלו ,ונב רכתשי ךכ ידי לע םא
?הציקיה רעצ ללגב ויבא תא ריעהל אלש אמד אופא האר המ
ויבאל היהיש רעצהש ,רעשל אמדל ול היה ,הברדאו הברדא -
לודג היהי [11],ונב דספה לע ול עדווישכ ,רתוי רחואמ
םימכח ונורוה המלו המ לע ,השק רקיעבו !ךורע ןיאל ברו
הרקמ לכב ותומכ גהנתהל שיו אמדמ דומלל ונל יואר יכ
[12]!?המוד

תמאב יכ [13]ורמאש שי .תונורתפ המכ ונכתיי וז היעבל
לע היוצרה הגהנהה תא ללכ ףקשמ ונניא אמד לש והשעמ
.דבלב "רכש לוביק"ל המגוד הווהמ אוה אלא ,ןיד יפ
ףיסוה אלא ,דוביכה השעמ רואיתב א"ר קפתסה אל ךכ םושמ
לדוג לעש יפל ,"ורכש ה"בקה ןתנ תרחאה הנשל" רפיסו
שיו .בישה ךכ לעו ,לאשנ אוה םירוה דוביכ לש רכשה
[15],ותעדב יופש היה אל אמד לש ויבא יכ [14]ורמאש
.וריעהלמ אמד ענמנ ךכ םושמו ,ונב חוורמ הנהנ היה אלו
,תעד רב אוה באה רשאכ יכ ,הלוע וללה םירואיבה ינשמ
חוירמ ותאנהש ןויכ" [16],ותנשמ והוציקיש תבייחמ ארבסה
[17]!"הנישה תאנהמ ול ףידע ןבה

ןאכ החנהש המש ןכתיי יכ ,ףיסוהל שי ולא םיצורית לע
הדבועה :רומאל [18],'םימשמ ןמיס' לש לוקיש היה אמד תא
- [19]הזכש יותיעב אמד לש ותיבל ואב לארשי ימכחש
חתפמהש העשב אקוודו [20],ןשי היה ויבאש ןמזב אקווד
ןמיסכו תואכ אמדל השמישש רשפא ,ויתושארמ תחת חנומ היה
הפי רבסוי תאזב [21]!הקסעה ןמ ענמיהל וילעש ,םימשמ
המודא הרפ הדלונשכ ,הנש רובעכ םימכחל רמא המ ינפמ
יתדספהש ןוממ ותוא אלא םכמ שקבמ ינא ןיא" :ורדעב
האר הז רידנו גירח עוריאב ,ןכש ."אבא דובכ ליבשב
ףסכ םוכס ותואש ערפמל ול ריהבהש ,םימשמ ףסונ ןמיס
,םימורממ ול דעוה תמאב ,ותיב חתפ דע ןכל םדוק הנש ןמדזנש
םימשמ ובבוסש ,התע לבא .ונמז עיגה אל ןיידעש אלא
האבש אמדל ררבתנ ,ורדעב ךרעה תרקי הרפה תדלוה תא
[22]!הזה םוכסה תא אקווד שקיב ןכלו ,ותייכזל היוארה תעה

המוד יוטיב ונשי אמד לש והשעמבש ןכתיי ,דועו תאז
.ונבר השמ לצא הוניאר רבכש ,תממורמהו הלענה הגהנהל
לש םלאוג תויהלו םירצמל בושל םיקולאה י"ע שרדנ השמ
וראיבו ,וז תוחילשב תכלל בריס אוה תאז לכבו ,לארשי
:(זט ,ג) הבר תומשב וניתובר

,ןכ וניא ?ךליל השמ בכעמ היהש התא רובס
היה יתדמע אלש דע :רמוא השמ היהש ,ןרהאל דבכמכ אלא
:השמ רמא …הנש םינומש םירצמב םהל אבנתמ יחא ןרהא
אל ךכ ליבשב ,רצימ היהיו יחא לש ומוחתב סנכא וישכע
.ךליל שקבמ היה

ורעצל ששח ךאיה :רסומה ימכח ושקה השמ לש ולוקיש לע
תלואג רשא ,לארשי לכ לש םרעצל אלו ,ויחא ןורהא לש
,טרפבו !?תאז ותוחילשב היולת התייה םירצמ דימ םשפנ
ןיא םא" :(ה ,א ,הבר ארקיו) השמל ה"בקה רמא רבכש
שי הזמ" [23]:ובשייו !"םלאוג רחא ןיא ,םלאוג התא
עוגפל אל ץמאתהל ךירצ םדאש המכ דע ,אלפנ דומיל דומלל
,תורבסו תונובשח םושב ומצעל רתיה הרוי אלו ,ינשה דובכב
וליפאו ,תובזוכ ןה תורבסה ילואש ששחמ ,תוקדוצ וליפא
יכ ,ףיסוהל שי ולא םירבד לע !"הוצמ לש תונובשח ןה
אל טושפ ,ויתודימ תוליצאבו ושפנ תלודגב ,השמש רשפא
[24],ונרעציו ןורהא לודגה ויחאב עגפיש השעמ תושעל לגוסמ היה
!לארשי םע רובע זא ורצונש םידחוימה םיאנתב אל ףא

תולעמ ומלגתנ אמד לש והשעמב םגש רשפא ,התעמ רומא
תקדצומכו הרשיכ ובל לע הלבקתנ אל ארבס םוש :רומאל .ולא
ויניעב רקי הכ ,תאזמ הרתיו .ויבא לש ידימה ורעצ חכונ
,ונרעציש השעמ לכ תושעל וחוכב היה אלש ויבא דובכ היה
והונייצ ידכב אל .םלתשמו יאדכ רבדהש הרקמב אל םג
ןכיה דע" :םלוכ תורודל ורוה ונממו ,חבשל וניתובר
!"םאו בא דוביכ


,םירממ 'לה ,ם"במר ;א"ה ,א"פ ,האפ ימלשורי :האר [1]
.א"ה ו"פ
שיא" :םאו בא ארומ לע וניווטצנ וז הווצמל ףסונב [2]
לש ןמויק ןפוא לע .(ג ,טי 'קיו) "וארית ויבאו ומא
וזיא" :(א אתשרפ ,םישודק) ארפסב ונינש ולא תווצמ
רתוס אלו ומוקמב רבדמ אלו ומוקמב בשי אל - ארומ איה
הסכמו שיבלמ ,הקשמו ליכאמ - דוביכ והז יא .וירבד תא
'דוביכ'ש אוה תווצמה יתש ןיב לדבהה ."איצומו סינכמ
:האר ."השעת לאו בש"ב אוה 'ארומ'ו ,"השע םוק"ב אוה
הוצמ ,םיארי רפס לע ,םאר תופעות ,קסניממ ףיש א"אר
,לעופב םישעמ אוה דובכש םירובסה שי ,לבא .ד ,בכר-אכר
ךורע ,ןייטשפע יולה מ"יר :האר ,בלב אוה ארומ וליאו
.ח ,מר 'יס ,ד"וי ,ןחלשה
א"פ ,האפ ימלשוריב הנוש חסונב עיפומ הז השעמ [3]
םירבד ;דכ-גכ ,יתבר אתקיספב ,םייונישב הז חסונכו) א"ה
ירסמו םילדבהה תועמשמ ,הנושה חסונה לע .(וט ,א ,הבר
לש ינחורה ומלועב םינויע ,לקנרפ 'י :האר ,םירופיסה
,לאומס 'ע ;144-141 'מע ,א"משת א"ת ,הדגאה רופיס
,(ג"נשת) ג ,התרפא ךרד ,"הניתנ ןב אמד לש םאו בא דוביכ"
,"הניתנ ןב המד ירופיס תפומל יוג" ,איבל 'מ ;83-75 'מע
.37-34 'מע ,(א"סשת) 10 ,תועד
ירהש ,ארומ אלא דוביכ ונניא אמד השעמ ,הרואכל [4]
הרעה ליעל) תורדגהה יפלו ,ויבא תא רעצלמ ענמנ אוה
,הנוהכ יחרפ ,ןהכה ח"חרר ,תמאבו .ארומל בשחנ רבדה ,(2
יכ בתכ ,םש ןישודיק ,ב"נשת םילשורי ,תשדוחמ 'דהמ
יפלו .ש"ע ,"דובכ ןושלב ללכנ לכה םדא ינב ןושלב"
פ"יר ,לבא .אקוודב ונניא "דוביכ" אתיירבה ןושל ,הז
,ב"רעת אשראוו ,א"ח ,ג"סרל תווצמה רפסל ושוריפב ,אלרעפ
לע רבועש םוקמ לכב יכ ,בתכ ,ג"ע-ב"ע זצ ףד ,ט ןישע
,דוביכ לש השע תווצמ לע כ"ג רבוע ,ארומ לש השע תווצמ
אתיירבה ןושל ,ותעדלו ,ויבא דובכב עגופו לזלזמ ירהש
.קדקודמ אוה "דוביכ"
תטיש :ךותב) קחצי ר"ב לאומש ונבר תופסות :האר [5]
קרוי-וינ ,יולב ןהכה י"מר 'דהמ ,(ןישודיקל םינומדקה
;םש ש"ארה תופסות ;םש ן"במר ;א"ע ,אל ןישודיק ,ל"שת
שוריפ ,ןישודיקל ןישודיח ;א"ע ,בל ןישודיק ,א"בטיר
,(א"ח ,זונגה רוא ךותב) ידרפסה לאומש ר"ב ךורב וניבר
ן"ר ;גפר-אפר 'מע ,ט"נשת םילשורי ,הנשוש א"ר 'דהמ
םינומדקה תטיש ךותב) ףסוי יקומינ ;םש ,(ף"ירה לע)
. הרעה ןלהל הארו .םש ןישודיק ,טעק 'מע ,(ל"נה
,םירממ 'לה ,ם"במר :האר ,א"ע ,בל ןישודיקמ הלועכ [6]
הרעהבו) םש ע"וש ;ה ,מר 'יס ,ח"וא ,רוט ;ג"ה ו"פ
.(האבה
םאלו באל שי רשאכ קר הרומא וז הכלה יכ ,שגדוי [7]
.ונומממ םסנרפל ןבה בייח םיינע םה םא ,לבא .ןוממ
,תולודג תוכלה ;ונ אתליאש ,ורתי 'רפ ,תותליאש :האר
,תופסות ;םש ןישודיק ,ף"יר ;א"וא דוביכ 'לה ,ונ 'יס
.םיבר דועו ,נ ,א"פ ,םש ש"אר ;ורוא ה"ד ,א"ע ,בל םש
לכלכל לגוסמ היה אל אמד לש ויבא יכ ,עיצהל אופיא ןתינ
,(ונב אמד תיבב ןשי היה ךכ םושמו) ןמז ותואב ומצע תא
!ןבה לע תולטומ ןכא ןלוכ תואצוהה הזכש בצמבו
תורוקמה ןמ הלועכ ,המודקה הכלהה ,םירקוחה תעדל [8]
תורבחבו םודקה חרזמב ןכו) "ןב לשמ" התייה ,םייאנתה
תפוקתב לח הז ןיינעב הנפמה .(תומודקה תוינוכית-םיה
."בא לשמ" הכלהה העבקנ זאו ,לבבב רקיעבו ,םיארומאה
G. Blidstein, Honor Thy Father and :הבחרהב האר
וז השיג יפל .Mother, New York, 1975, pp. 60-67.
,המודקה הכלהה תא ףקשמ אמד לש והשעמ יכ ,רמול שי
דוביכ םשל ולש ונומממ דיספהל ןבה היה ביוחמ תמאב היפל
.בא
:האר ,ארומ תוצמ ללכב אוה באה רעצש ובתכש שי [9]
'מגב רומאה ז"יפל .מ 'יס ,ןשדה תמורת ,ןילרסיא י"ר
בייח ארומ תוצמל לבא .דוביכ תוצמל סחיב אוה "בא לשמ"
ףד ,( הרעה ליעל) אלרעפ פ"יר :האר .ונוממ לכ דבאל
.ב"ע דק - א"ע גק
'דהמ ,ןישודיק תכסמ לע ,ימל עדונ אל הטיש :האר [10]
;בכק 'מע ,א"ע ,בל ןישודיק ,ד"נשת ב"ב ,הקטפה ב"דר
,הנשמ ףסכ ;ה 'עס ,מר 'יס ,ד"וי ,ףסוי תיב ,וראק י"ר
.ז"ה ו"פ ,םירממ 'לה
,עריא רשא לע ויבא תא עדייל אמד ןווכתנ אל םא םג [11]
היה אל אליממו עוריאה לע עדי אל ודבלמ שיא םא םגו
:המוקמב הישוקה ןיידע ,ודספה לע רעצ לכ ויבאל םרגנ
םא ,הציקי לש טעומ רעצ אבאל םרגייש ףידע אל םולכ
?ונב חוורב הבורמו הלודג החמש ול םרגית ךכ ידי לע
?ויבאמ וז החמש עונמל אמד ,אופא ,האר המו
אוה באה רשאכ ונייה ,המוד ונניאש הרקמב ,ןכאו [12]
הרקמה ןמ הנושב) הקסעה עצבתת אל םא ופסכמ דיספיש
ריעהל ןבה ביוחמ ,זא וא ,(ןבה יפסכב רבודמש ונינפלש
,תוילגרמ ר"ר 'דהמ ,םידיסח רפס ,דיסחה י"ר :האר !ויבא תא
.זלש 'יס
.םש ןישודיק ,עשוהי ינפ ,קלאפ י"יר :האר [13]
,ט"לשת קרוי-וינ ,השמ תורבד ,ןייטשנייפ מ"ר :האר [14]
ליעל) ןחלשה ךורע לעב .זי הרעה ,זכקת 'מע ,ןישודיק
לכה ילואו" :בתכו הז דוסי ביחרה ,מ ,מר 'יס ,( הרעה
וא) ןבה עדויש הרקמ לכב :רומאל ."םדא אוהש המ יפל
וניאשכ אקווד ואלו ,ויחוורמ ויבא הנהיי אלש (רעשמ
.ויבא לש םינוש םילוקיש תמחמ םג אלא ,יופש
:האר ,"תעד תרסח" התייהש תושרופמ רמאנ ומא לע [15]
ה"ד ,םש ןישודיק ,תופסותב אבוה ;וט ,א ,הבר םירבד
.תאבו
וציקהל רתוי בוט מ"מו" :בתכ ,םש ןחלשה ךורעב [16]
ןוכנ ןכו גהנמה ןכש ינמודמכו ,ומצע י"ע אלו רחא י"ע
."תושעל
עשוהי ינפבו .14 הרעה ליעל ,ןיטשנייפ מ"ר ןושל [17]
."ותנשמ הציקיהד ורעצמ שניאל אפידע יאה יכ אחוורד" :םש
תורפסה ןמ הל תואמגוד ללשו וז 'םימש תפש' לע [18]
:ירמאמ האר ,תינברה תורפסה ןמו תישרדמהו תידומלתה
,"?ךלמה דוד תריטפב תונליאה תא תוומה ךאלמ ענענ עודמ"
.םש תורעהבו ,305-304 'מע ,(ג"סשת) 150 ןיתעמש
רמאש ,א"ע ,זי ק"ומ :האר ,םימשמ ןמיסכ יותיע לע [19]
;"אשרדמ יבב אבס יאה אנדיאה אתאד ןמקד יאמ" :אריז 'ר
.שיליע ברו אבר לע רפוסמה ,ב"ע גלק ב"ב :םג הארו
,לשמל האר ,םימשמ ןמיסכ םדא לש ותומדריה לע [20]
אתעש איהה אטמ יכ" :ל"ביר לע רפוסמה ,א"ע ,ז תוכרבב
.(םדרנ העש התוא האבשכ=) "םיינ
התייה ,(א"ה א"פ ,האפ) ימלשוריב רפוסמה יפל [21]
םימכח וצרש (הפשי) ןשוחה ינבאב ןימינב לש ןבאה וז
וילעש ,ןמיס אמד רובע הוויה הז םגש ןכתיי .תונקל
רופיס ךל ןיא ירהש ,ורעצלמו ויבא תא ריעהלמ ענמיהל
רופיסכ אבאה רעצב םינבה תורהזיה תא שיגדמה הרותב
,דמ תישארבב ,ףסויל הדוהי ירבד דחוימב האר) ןימינב
.(דל-וכ
,א"שרהמ :האר ,וילוקישבו אמד תנווכב םירחא םירבסהל [22]
.תרחא הנשל ה"ד ,א"ע ,דכ ז"ע
תשרפ ,ו"משת הפיח ,ריאמ ןורכז ,ןמבור מ"דר :האר [23]
לקניפ צ"נר :האר המוד ןונגסבו .גלק-אלק 'מע ,תומש
,ח"לשת םילשורי ,ב"ח ,ןופצה רוא ,(הקדובולסמ אבסה)
.זט-וט 'מע
'מע ,תומש 'רפ ,ג"ח ,להי רוא ,ןמסח ל"יר :האר [24]
.לודגה חאה דוביכ תווצמ לע השמ תדפקהל תאז סחייש ,אצ-צ