ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל זכרמה תאמ

ןמלוש לואפו הנלה ש"ע

380 רפסמ


א"סשת ,ורתי תשרפ


? יממע וא יטרקוטסירא עוריא - יניס רה דמעמ

יחרי לאפר ר"ד


םירצוי םניא יניס רה דמעמ תא םידעתמה ,םירבדבו תומשב םיקוספה
תורישי םעה עמש םאה ,הלאשל רשאב תיעמשמ-דחו המלש הנומת
.אל וא ,וילא רבדמ םיקולא תא
:(ט-ג טי 'מש) ךכ םיניינעה ךלהמ ראותמ ורתי תשרפב
הכ רמאל רהה ןמ 'ה וילא ארקיו םיהל-אה לא הלע השמו
השמ אביו ...לארשי ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא ...רמאת
רשא הלאה םירבדה לכ תא םהינפל םשיו םעה ינקזל ארקיו
,השענ 'ה רבד רשא לכ ורמאיו ודחי םעה לכ ונעיו .'ה והוצ
הנה ,השמ לא 'ה רמאיו ... .'ה לא םעה ירבד תא השמ בשיו
ךב םגו ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב ןנעה בעב ךילא אב יכנא
.'ה לא םעה ירבד תא השמ דגיו .םלועל ונימאי

:(זי-וט כ) רפוסמ תורבדה תריסמ תעשב שחרתמה רואיתב ,ךשמהב
תאו רפשה לוק תאו םדיפלה תאו תלוקה תא םיאר םעה לכו
רבד השמ לא ורמאיו .קחרמ ודמעיו ועניו םעה אריו ןשע רהה
רמאיו .תומנ ןפ םיהל-א ונמע רבדי לאו העמשנו ונמע התא
םיהל-אה אב םכתא תוסנ רובעבל יכ ,וארית לא םעה לא השמ
םעה דמעיו ...ואטחת יתלבל םכינפ לע ותארי היהת רובעבו
.קחרמ

ירבד תא ןירשימב עמש אל םעהש ,ןבומ ולא םיקוספב רפוסמה יפל
ןתינו ,השמ לש וכווית תועצמאב םירבדה תא לביק אלא ,ה"בקה
השמ (ז טי) וצה עוציבב םג .(ג טי) השמל 'ה יוויצמ םג תאז קיסהל
םירבדה ואבוה םתועצמאב ילואו ,לארשי ינקז ינפל םירבדה תא םש
ואבוהש םירבדה לע הרמאנ "עמשנו השענ" םעה תבוגת .םעה לא
,השמ םע רבדמ ה"בקה תא םעה עמש ט קוספ יפ לע .השמ יפמ וינפל
ךכב םייסמ קוספהו ,וילא ה"בקה ירבד תא תורישי עמש אל לבא
.השמ לא םעה ירבד תא איבה השמש
עמש אל םעהש ,הנבהה תא םה ףא םיקזחמ כ קרפבש זי-די םיקוספ
לא השקבב הנפ ךכיפלו ,הדרחב ףקתנש ללגב ה"בקה ירבד תא תורישי
.ותועצמאב םתוא לבקל אלא ,'ה ירבד תא תורישי עומשל אלש השמ
השמ רשאמ ,יניס רה דמעמב היהש המ תא ורזחשב ,םירבד רפסב םג
רשא לכ תא עמשו התא ברק" :םניבו ה"בקה ןיב ךוותל ושקיב םעהש
ךילא וניהל-א 'ה רבדי רשא לכ תא ונילא רבדת תאו ,וניהל-א 'ה רמאי
.(דכ ה 'בד) "ונישעו ונעמשו
תורישי עמש אל םעהש ,איה וללה םיקוספהמ הלועה הרורבה הנקסמה
.וילא רבדמ םיקולא תא
:השמ דיעמ (ה-ד ,ה) םירבד רפסב .םייעמשמ דח םניא םירבדה םלוא
םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכנא .שאה ךותמ רהב םכמע 'ה רבד םינפב םינפ"
םתילע אלו ,שאה ינפמ םתארי יכ ,'ה רבד תא םכל דיגהל ,איהה תעב
םינפב םינפ" דחא דצמ :ההימת םיררועמ הז קוספב םירואיתה ."רהב
תא םכל דיגהל ...םכיניבו 'ה ןיב דמוע יכנא" ינש דצמו ,"םכמע 'ה רבד
,םירתוס םיבצמ ינש ראתמ וניא קוספהש ,רמול םג רשפא ךא ."ה רבד
.םעה לא 'ה רבד הליחת :םיניינע לש חתפתמ ךלהמ ראתמ אוה אלא
עונמל השממ שקיב אוה זאו ,םעה לע הדרחו המיא ליטה הזה דמעמה
הזכ ךלהמ םרב .ה"בקה לומ םינפ לא םינפ הדימעה ךשמה תא ונממ
אוה ןיאו ,םיעבראה תנשב ,םירבד רפסב השמ לש ותודעמ רייטצמ
תעשב ,הנושארה הנשב יניס רה דמעמ תא םיראתמה םיקוספהמ הלוע
[1] .ומצע השעמה
תוינוציק תוינשרפ תושיג יתש ורצי ,םיקוספב וללה [2]םיחתמה
ויה ה"בקה ירבדש תנייצמה ,"תיטרקוטסירא" השיג :יניס רה דמעמל
- היינש השיגו ,םדא לכל אלו םעה יריחבלו הלוגס ידיחיל םידעוימ
לכל הוושכ דמעמה תא גיצהל תשקבמה ,תיממעו רתוי "תיטרקומד"
,יבלש-וד ךילהת גיצהל תשקבמה םייניב תשיג םג תמייק [3].שפנ
."יטרקוטסירא" ופוסו "יממע" ותליחתש
,תיכילהתה השיגה איה (א"ע ,דכ) תוכמב תאבומה תלבוקמה השיגה
שי םלוא ."םונעמש הרובגה יפמ היהי אלו יכנא" :היפל ,תיבלש-ודה
שרדמב .תינוציקה "תיממע"ה השיגה תא גצייל הקזח הייטנ םישרדמב
:רפוסמ (ג ,אמ השרפ) תומשל הבר

,הרותה תא לבקל יניס רה לע לארשי ודמעש העשב אצומ התא
ןב ןהכה סחנפ ר"א .ה"בקה יפמ תורבדה עומשל םישקבמ ויה
ותומד תוארל :ה"בקה ןמ לארשי ינב ולאש םירבד ינש :אמח
'והיפ תוקישנמ ינקשי' בותכש ומכ ,תורבדה ויפמ עומשלו
.(ב א ש"היש)

ורמאש ,(ב השרפ ,שדחבד אתכסמ) י"רד אתליכמב יוצמ ךכל המודב
דוגרפ יפמ עמוש המוד אל ,ונכלמ יפמ עומשל וננוצר" :לארשי ינב
ה"בקה תא עומשלו תוארל ןוצר לש תאזכ העבה ."ךלמ יפמ עמושל
םע דחא הנקב הלוע הניאש ,המיענ תיתייווח הריווא לע הדיעמ
ורמא םללגבו ,םהב הזחאש הדרחו המיא תריווא לע םיקוספב רפוסמה
"תומנ ןפ םיהול-א ונמע רבדי לאו ,העמשנו ונמע התא רבד" :השמל
.(זט כ)
קר אל הנוזינ "תיממע"ה השיגה ,ר"ומשב ןושארה שרדמה יפל
תורשפאמ םג אלא ,ה"בקה ירבד לש הרישיה העימשה תורשפאמ
:םמצע ארקמה יקוספב יוצמל דוגינב תדמוע וז תורשפא ךא .ותייאר
לארשי יהל-א תא ואריו" :לארשי ינקז לע רפוסמ יניס רה דמעמב
וניא ה"בקהו ,"רהטל םימשה םצעכו ריפסה תנבל השעמכ וילגר תחתו
םיהל-אה תא וזחיו ,ודי חלש אל לארשי ינב יליצא לאו" :םתוא שינעמ
:(גכ-כ גל) ךשמהב רמאנ תאז תמועלו ,(אי-י דכ 'מש) "ותשיו ולכאיו
ינפו ירוחא תא תיארו ...יחו םדאה ינארי אל יכ ינפ תוארל לכות אל"
."וארי אל
.ןיטולחל "תיממע" איה וללה תורוקמה ינשב ה"בקה תייאר תלוכי
םי תעירקב תכשמנ ,םירצמ דובעשמ שרדמה יפל הליחתמ וז תלוכי
ואר תוקוניתה וליפא ,דובעשה ןמזב .יניס רה דמעמב תמייתסמו ףוס
,םקינמ היה ה"בקהו ,ןהיתומיא אלל הדשב םייח ויהשכ,ה"בקה תא
.(ב"ע ,אי הטוס ,בי ,א"פ ר"ומש) "עלסמ שבד והקיניו" :רמאנש
אלא ?ןהיתובא לצא ךליל ןיריכמ ויה דציכ" :רפסמו ךישממ שרדמה
,גכ ר"ומש) "ויבא תיב דחאו דחא לכל הארמ היהו סנכנ היה ה"בקה
הז" ןהל םירמואו עבצאב ןהיתומאל ןיארמ ותוא וארו םיל ואבשכו .(ח
קר אל .(םש ,םש) "והונאו ילא הז ,ינלדגש הז ,(ב וט 'מש) 'והונאו ילא
תוינקדצ םישנ םיה לע ה"בקה הלגנשכ" םג אלא ,והוריכה תוקוניתה
החפש םגש ,רמאנ י"רד אתליכמב .(זט ,א ,ר"ומש) "הליחת והוריכה
ןלוכ וחתפ ,והוריכה והוארש ןויכ" ללכבו ,םיה לע ה"בקה תא התאר
יואר [4] .(ג השרפ הרישד אתכסמ) "והונאו ילא הז' ורמאו ןהיפ
המיענ היווח היה יניס רה דמעמ ,שרדמה לש םירואיתה יפלש ,ןייצל
:קוספב רמאנל דוגינבו םיקוספב ראותמל דוגינב [5] ,הדיחפמ אלו
."יחו םדאה ינארי אל יכ"
דוגינבש אלא ,תיתייווחו תיממע הדמע טקונ ל"היר ,םישרדמל המודב
םעה תא הלעמ אלא ,תוחפשלו תוקוניתל סחייתמ וניא אוה ,שרדמל
:םיאיבנ לש תיטרקוטסירא המרל ולוכ
םייואר ואצמי הב רשא הגרדמל םמצע ונמיזו ושדקתה םהו
לא הול-אה רבדב עומשל - !תאזמ הלודג - ,האובנה דמעמל
שרופמ יהול-א רובד םעה עמש הנהו...םינפב םינפ םלוכ
[6] .(ז"פ ,ןושאר רמאמ ,ירזוכ) תורבדה תרשעב

השמ לש וחוככ חכ םעב וב היה אל םנמא" :ל"היר רמוא ךשמהב
האלהו אוהה םויה ןמ ךא ,םינפב םינפ אוהה לודגה הארמה תא תוארל
יפל .(םש ,םש) "הול-אה םעמ רובדה והאובי ה"ע השמ יכ םעה ןימאה
יתש תא קר אלו ,תורבידה תרשע לכ תא םינפב םינפ עמש םעה ,ל"היר
- ויתושוחתב םייוניש ולח ךכ ידכ ךות ךא ,תונושארה תורבידה
.המיא לש הריוואל המיענ הריוואמ
ןיחבמ ם"במרה .ם"במרה ידי לע תגצוימ "תיטרקוטסירא"ה השיגה
םילילצ תעימש איה לוקה תעימש .רובידה תלבק ןיבל לוק תעימש ןיב
,הזכ לוק עמש םעה .תועמשמ אללו תורבהלו םילימל הקולח אלל
הלאו .םעה לא ריבעה םתואו ,תועמשמ תולעב םילימ עמש השמ וליאו
:(גל קרפ ב קלח נ"ומ) וירבד
עמשש המ) השמל עיגמה היה אל יניס רה דמעמב יכ יל הארנ
אלא ,(לארשי ועמשש המ) לארשיל עיגמה ולוכ אוה (השמ
תורבדה תרשע ןושל לכ אב ךכיפלו ,ודבל השמל רובידה
רהה ילופישל דרוי ה"ע (השמ) אוהו ,דדובה דיחיה ןושלב
'ה ןיב דמוע יכנא' הרות הרמא .עמשש המ םדא ינבל עידומו
הרותה ןושלו ... ''ה רבד תא םכל דיגהל איהה תעב םכיניבו
רובידהש עמשמ ,(ט טי 'מש) 'ךמע ירבדב םעה עמשי רובעב'
רמולכ) םילמ קוליח אלל םוצעה לוקה תא םיעמוש םהו וילא
םוצעה לוקה ותוא תעימש לעו .(םילמ וא תורבה אלו םילילצ
םתא (םירוביד) םירבד רמא אלו... 'לוקה תא םכעמשכ' רמא
.ל"ז םימכח תעד בורמו הרות ירבדמ הארנה והז... םיעמוש

תיכילהתה השיגה לש תורשפאה תא ,הרואכל ,ללוש ם"במרה
תאו ,םונעמש הרובגה יפמ "היהי אל"ו "יכנא" היפ לעש ,תישרדמה
תורביד יתשש ,רמוא םג ם"במרה .השמ יפמ םעה עמש תורבידה ראש
ןיבה אלא ,השמ םתוא עמשש יפכ ,הרובגה יפמ םעה עמש אל ולא
:תילכש ךרדב םינבומה םירבד םה יכ ,תילכש ךרדב םתוא
(ורמאש) םרמא איהו דומלתבו תושרדמב הרמאנ הרמיא םג שי
םהש (רמול) םתנווכ .'םועמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא'
ונבר השמל ועיגהש ומכ םהילא ועיגה (וללה תורבידה יתש)
ינשש (איה הנווכה) אוהו ,םהל םאיבמה ונבר השמ היה אלו
(ותודחאו) דחא ותויהו ,'ה תואיצמ :רמולכ ,וללה תודוסיה
החכוהב) ישונאה ןויעב אלא (האובנ ךרד ןבומ וניא) גשינ וניא
ד 'בד) 'תעדל תארה התא' הרותה הרמא (ש ומכ) ... ,(תילכש
[7] .(הל

:רמואו ,םעה תבוגתו לוקה תעימשל בוש ם"במרה סחייתמ ךשמהב
ועמש אלש ,הז אוה םימכח ירבדו םיבותכה ןמ רבתסמה ירה
גישה לוקה אוהו (םילימ אלל לילצ) דחא לוק אלא לארשי לכ
(ועמש) לארשי לכו (ךיהל-א 'ה יכנא : םילימ השמ עמש) השמ
רכזנש המ עריא ,ןושארה לוקה ותוא תעימש רחאו...ונממ
זאו ,'וגו 'עמשו התא ברק ..תומנ המל התעו' רבדה ןמ םדחפמ
תחא תורבדה רתי לבקו ,תינש - דולי לכמ םרומה - אוה שגינ
[8] .דמעמה ותואב םתוא םעימשהו רהה ילופישל דריו ,תחא

אלל לוק קר עמש םעה :םיטלחומו םייבקע הכ דע ם"במרה ירבד
:םינוש (ב -א ,ח) הרותה ידוסי תוכלהב וירבד ךא .םילימ
אלו ואר וניניע תויה יניס רה דמעמב (השמב) וב ונימאה המב
אוהו םידיפלהו תולוקהו שאה רחא אלו ועמש ונינזואו ,רז
,השמ השמ' :םיעמוש ונאו וילא רבדמ לוקהו לפרעה לא שגינ
'ה רבד םינפב םינפ' רמוא אוה ךכו 'ךכו ךכ ןהל רומא ךל
.'םכמע

הרומב ותשיג תא רתוס רבדהו ,ךכו ךכ ןהש םילימ ועמש םה ,רמולכ
לח ויפל ,רבסה עיצמו וז הריתס לע דמוע [9]לשרגיונ ברה .םיכובנ
םהש יפכ ,ולא ם"במרה ירבד תא איבמ אוה .ם"במרה ירבדב שוביש
:ונושל הזו (חי א) ובלא י"ר ל םירקיעה רפסב םיטטוצמ
וב ונימאה המבו' :עדמה רפסב ם"במרה בתכש אוה הזו
רחא אלו ועמש ונינזאו רחא אלו ואר וניניעש יניס רה דמעמב
םהל רמא ךל' ,השמ השמ :םיעמוש ונאו וילא רבדמ לוקהו...
.(חכ-זכ ה 'בד) 'ידמע דמע הפ התאו םכילהאל םכל ובוש

תא אל לבא ,"םכילהאל םכל ובוש" :אוה םעה עמשש המ ,רמולכ
[10] .תורבידה תרשע ןכות

:רבד לש ומוכיס

גוס
היווחה
ךיא
?ועמש
?ועמש המ
רוקמ
השיג
המיענ
םינפ
םינפב
תרשע לכ תא ועמש
תא וארו םירבדה
ה"בקה
שרדמ
תיממע

המיא
הדרחו

השמ תועצמאב

םילימ אלל ,לוק קר
אללו
תועמשמ

ם"במר

תיטרקוטסירא
המיענ
םינפ
םינפב
תרשע לכ תא ועמש
תורבידה
ל"היר
תיטרקוטסירא
:תיכילהת
המיא
תרבגתמו
םינפ
םינפב
השמ תועצמאב
תורביד יתש
תונושאר
תורבידה ראש
שרדמ
א
הליחת
המיענ
כ"חאו
המיא
םינפ
םינפב
תורבדה לכ תא
ל"היר
ב
המיא
תרבגתמו
השמ תועצמאב
םילימ אלל לוק קר
תועמשמו
ם"במר
ג


רמאש םירבדכ ,םירבד רפסב השמ ירבד תא םיאורה םינשרפ שי
'בד ) םייחה רוא ירבד לשמל האר .ה"בקה ירבד םניאו ,ומצעמ
היהש המ תא רתוי ףקשמ רופיס הזיא ,הלאשה תררועתמ זאו ,(א
הז וא ,תומש רפסב רפוסמה הז ,יניס רה דמעמב השעמל
.םירבד רפסב השמ ידי לע רפוסמה
[1]
לע .רפוסמב םידוגינ רצוי םנכותש םיקוספה ןמ טעמ ואבוה ןאכ
לצא הבחרהב האר ,יניס רה דמעמ רופיסב םייתייעב םיקוספ דוע
.53-51 ;17-16 'מע ,ז"לשת םילשורי ,יניסב הרות ןתמ ,גיווט 'א
[2]
רה דמעמ לש ירופיסה רשקהה יפלש ,הז ןיינעב ןעוט גיווט
ונונגס ,ונכות יפ לע תורבדה תרשע לש טסקטה רמייתמ ,יניס
אוה ירופיסה ףצרב ךא .יקולאה יוליגה איש תויהל ,ופקיהו
'ספ) טי קרפ ףוסב .יופצ יתלב ןפואבו יגיגח יתלב חרואב אבומ
לא םעהו ןרהאו התא תילעו דר ךל" :השמל ה"בקה רמוא ,(דכ
השמ דריו" :רמאנ הכ קוספבו ,"םב ץרפי ןפ 'ה לא תולעל וסרהי
המ רפוסמ אל :עטקנ רופיסה ךשמה ."םהילא רמאיו םעה לא
ינקזו ןרהא םע הלע השמש רפוסמ אל םגו ,םעל השמ רמא
תא םיהול-א רבדיו" :(א ,כ) אבה רואיתה ץרופ עתפלו ,לארשי
ודועב .השמ לש ובג ירוחאמ וליאכ ,"רמאל הלאה םירבדה לכ
,לארשי ינקזו ןרהא םע תולעל קיפסי םרטבו םעה לא רבדמ
אלו ,תורבידה תרשע תא עימשמ דימו ה"בקה ותוא "ףקוע"
,ךכ לע דמע רבכ שרדמה .רבדמ אוה ימ לא קוספה ךותמ רורב
לש בצמ ראתמש לשמ איבמ אוה (ג ,חכ ורתי) הבר תומשבו
השמש דע" :ונרופיס לע ומשיימו ,ולש רשה תא ךלמ לש הפיקע
רבדיו' - דימ .'םעה לא השמ דריו' רמאנש ,ה"בקה הלגנ ,דרוי
.14 'מע ,םש ,גיווט 'א האר ."'םיהול-א
[3]
יפל עמש דחא לכש ,ראתמ ה השרפ הבר תומשב שרדמה
יפל - םילוח ,תוקונית ,תורבועמ םישנ ,םינקז ,םירוחב :וחוכ
.םחוכ
[4]
רה דמעמב שרדמה גיצמש תיממעה השיגהש ,זמרמ רמייהנפוא
התייה םתמגמש ,םירצונה דגנכ תנווכמו תיסומלופ איה יניס
,רמייהנפוא 'ב האר .יניסב תולגתהה לש ףקותה תא לטבל
ח דלומ ,"ל"זח סומלופב לארשי םע תריחבו יניס רה דמעמ"
היה לוקהש ,תמדוקה הרעהב שרדמה האר ןכו .מ"שת (,40-39)
.לארשיל םייח ןתונו םיבכוכ ידבועל גרוה
[5]
המגמ תרשל האב ןומהב תולגתהה תשגדהש ;ןעוט גיווט
אוה (.56 ,םש) תולגתהב תירוביצ תופתתשה לש רתוי תיממע
לע תלבקמ יניס רה לע םעה לכ יניעל 'ה תדיריש ,רמואו ףיסומ
תניחבב ,תיקולא תולגתה לש הכומנ הגרד לש יפוא ךכ ידי
ןיינעה הזש ,חינהל שי (.54 םש) הריאמ הניאש הירלקפסא
יפכ ,ויתובקעב םיכלוהה םירחאה תאו ,ם"במרה תא דירטהש
.ךשמהב אבויש

[6]
,רבוס אוה םגו ,ם"במרה לש ינשרפה וקה םע םיכסמ ם"יבלמה
,הרובגה יפמ לארשי ועמש אל תונושארה תורבידה יתש תאש
תרובגכ "הרובגה יפמ" יוטיבה תא ריבסמ אוהש ךכ ידי לע
;ב כ 'מש ,ם"יבלמ) "ילכשה תפומה תרובג" וא ילכשה ןויעה
.(םש ,תומש ,"המכח ךשמ"ה לש םימוד םירבד םג האר
[7]
ברד אתקיספבו ג ,הל ר"רב) ןנחוי 'ר לש שרדמב שי המוד השיג
תא איצומ היה ךאלמ ובש בצמ ראתמה ,(חלשב תשרפ ,אנהכ
שרדמ .לארשימ דחאו דחא לכל ואיבמו ה"בקה ינפלמ רובידה
.תורחאה ןיבל תונושארה תורבידה ינש ןיב לידבמ וניא הז
[8]
ןיתעמש ,"ל"הירו ם"במר תנשמב יניס רה דמעמ" ,לשרגיונ א"צ
.ב"נשת ,106
[9]
.70 'מע ,םש