ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

169 רפסמ

ז"נשת ,ורתי תשרפ

םידלי ךוניח תוכלהב רועיש - רזעילאו םושרג

ןמרדייז ןאירדא 'פורפ

ךוניחל רפסה תיבו הלכלכל הקלחמה


וינבמ תטלחומ טעמכה תומלעתהה הניה ארקמב תולודגה תומולעתה [1] תחא
םושרג ,וינבו ותשא םע וניבר השמ דחאתמ ונתשרפב.וניבר השמ לש
םהייח ,וינב לש םתוחתפתה לש רואית לכ ןיא ,הפוצמל דוגינב .רזעילאו
השמ לש וינב ויה םא ,רתויב יעבט הז היה ,ךכל רבעמ .השמ םע םסחיו
יהשלכ הרוצב קלח םיחקול ויה תוחפה לכל וא לארשי תא גיהנהל םיכישממ
        .ץראל םתסינכבו רבדמב לארשי םע לש םיירוביצה םייחב

"סכנ" ירוביצ דיקפתב האורה תיתכלהה הסיפתה תובקעב תמצעתמ הלאשה
רשכומ וניא וא יואר וניא ןבה ןכ םא אלא ,ונבל באמ השוריב רבועה
             :ז ,א םיכלמ תוכלהב ם"במרה קספ ךכ .ךכל

רמאנש םלוע דע וינבלו ול הכוז הז ירה ךלמה םיחשומש רחאמו"
לכ אלא הדבל תוכלמה אלו ..."וינבו אוה םימי ךיראי ןעמל"
דע ונב ןבו  ונבל  השורי לארשיב םייונמה לכו תוררשה
                       [2]."...םלוע

תוירחא ואשנ אלו םהיבא דיקפת תא ושרי אל השמ לש וינבש רבתסמ
הרותה ןיא ,רומאכ ,ךא .דיקפתל םימיאתמ ויה אלש םושמ ,תרחא תירוביצ
תרשל רזעילאו םושרג לש םתמאתה רסוח תביסל זמר ולו ונל תקפסמ
דוגינב .םלעופ לעו םהייח לע המואמ  ונל תרפסמ אל ףאו ,שדוקב
ללחה תא אלמל םידחא תונויסינ םנשי םישרדמב ,תוארקמה תקיתשל
השמ ינב לש םהיתויומד תא טעמב ראתנ הז רמאמב .םיקוספה וריתוהש
ןוטלשה זכרמב דובכ לש םוקמ ואצמ אלו ,םיילושל וקחדנ עודמ ,ריבסנו
                 .לארשי םע לש תירוביצה הגהנההו

וכישמי וינבש התייה השמ לש ותווקת ,הבר רבדמב שרדמב תועדה תחא יפל
שיא ,רשב לכל תחורה יקלא 'ה דקפי" קוספה לע .הגהנהה דיקפתב וירחא
רמאנ (חי-זי זכ 'דמב) "םהינפל אבי רשאו םהינפל אצי רשא ,הדעה לע
                             :שרדמב

תושרוי תונבה םא ,יכרצ הב עבתאש העשה ירה ,השמ רמא..."
ה"בקהש אלא ."ידובכ תא ינב ושריש אוה ןידב ,(דחפולצ תונב)
וקסע אלו םהל ובשי ךינב ה"בקה ול רמא" :ותשקב תא החוד
אוהו ליאוה ...דובכ ךל קלח הברהו ךתרש הברה עשוהי ,הרותב
אכ הבר 'דמב) "...לארשי תא  שמשיש אוה יאדכ וחוכ לכב ךתרש
                           .(די

ורזע אלו הרותב וקסע אל וינבש םושמ השמ לש ותשקב תיחדנ שרדמה יפל
                        [3].שדוקב םהיבאל

לע דקפומה וניבר השמ לש וינבש ןכתייה :תדמוע המוקמב הלאשה ןיידעו
לודג לש ותיבב לודגל ןכתייה ?הרותב וקסע אל לארשי םעל הרותה תרבעה
קבדיהל אל ,ותוריסמו ותרותמ  םשבתהל אלו ,םדאב וינעה ,םיאיבנה
                        ?ותשודקבו וישעמב

תנבהל חתפמה חנומ םייטנוולרה םישרדמבו ורתי תשרפל החיתפה יקוספב
                          .וז השק הלאש

 :הינב ינשו ותב הרופיצ םע יניס רבדמל ורתי לש ותעגהב תחתופ השרפה

השמל םיקלא השע רשא לכ תא השמ ןתח ןידמ ןהכ ורתי עמשיו"
ןתח ורתי חקיו .םירצממ לארשי תא 'ה איצוה יכ ,ומע לארשילו
'מש) "...הינב ינש תאו .היחולש רחא השמ תשא הרופצ תא השמ
                        .(ג-א ,חי

םישרדמב הבחרהב ונודינש תובקונ תולאש רפסמ םיררועמ ולא םיקוספ
:תויזכרמ תולאש יתש ביבס דחוימב ובוסנ םינוידה .םינוש םישרפמבו
      .ונתח תא רקבל ורתי רחוב ובש יותיעב הנד הנושארה הלאשה

?עיגהל טילחה המ תובקעב ,עמש המ - "ורתי עמשיו" - לאוש י"שר
תמחלמו ףוס םי תעירק" :םירבסה ינש י"שר ןתונ אתליכמה תובקעב
העד טימשמ י"שר .רזעילא יברו עשוהי יבר לשמ םה ולא םירבסה ."קלמע
ורתי עיגה ,ותעדלש ,יעדומה א"ר לש ותעד ,אתליכמב העיפומה תישילש
תא רכזאמ ונניא י"שרש הביסה  .יניס-רה דמעמ לע "ותעימש" תובקעב
,הרות ןתמ ינפל עיגה ורתיש ותנבהמ הארנכ תעבונ יעדומה א"ר לש ותעד
תוערואמה םיעיפומ ובש רדסהש ,החנהה לע תססבתמ וז הנבהש ןכתיי
       .תויושחרתהה לש יגולונורכה רדסה ןכ םא וניה םיבותכב

תא אוה םשיימ ,יעדומה א"ר תובקעב .הכופה העד טקונ ע"בארה ,ותמועל
העריא וז הישרפש ,ןעוטו ('ו םיחספ) "הרותב רחואמו םדקומ ןיא" ללכה
אל םגו ,ע"בארה איבמש תויארב וז תרגסמב ןודנ אל .הרות ןתמ רחאל
תאז תמועל הצרנ ךא ,םהימודו ן"במר ,י"שר לש דגנה-תויארבו תויחדב
בושח ןכ ומכ .ורתי לש  ואוב תביסמ םישרפמה ודרטוה עודמ ,ןיבהל
ול היה עודמ ;תוארקמה רדס תא סרסל  יעדומה א"ר תא ףחד המ ,ןיבהל
הישוקל סחייתנש ינפל ךא ?הרות ןתמ רחאל קר עיגה ורתיש ,ןיבהל בושח
                    :הינשה הלאשה תא גיצנ ,וז

חליש יתמ - "היחולש רחא" :ונתשרפבש יוטיבה תנבהב וטבחתה םישרפמה
ינשו ותשא םע המירצמ דרי השמש ,עודי תוארקמב שרופמהמ ?השמ התוא
כ"חאו ,ןורהא ויחא תארקל ךישמה ןולמב יטמוארטה עוריאה ירחאו ,וינב
יתמ ?ןידמל הרופיצ הרזח ןכ םא יתמ .המירצמ ותחפשמו ויחא םע דרי
תועודיה תועדה תחא .תונוש תועד תויוצמ םישרפמבו םישרדמב ?"החליש"
         :אתליכמה ירבד לע תססובמו י"שר לש ושוריפב תאבומ

ותשא תא השמ חקיו המירצמ בוש ךל ןיידמב ה"בקה ול רמא רשאכ"
ול רמא ,םיהלאה רהב ושגפיו ותארקל ןורהא אציו 'וגו וינב תאו
רמא ,ינב ולאו ןידמב יתאשנש יתשא איה וז ול רמא ?וללה םה ימ
ונא םינושארה לע ול רמא םירצמל ול רמא ?ןכילומ התא ןכיהו ול
הלטנ ,ךיבא תיבל יכל הל רמא ;םהילע ףיסוהל אב התאו ,םירעטצמ
                    ."הל הכלהו הינב ינש

העשב הצע התוא ורתיל סחיימה ,הבר תומשב ,ליבקמ שרדמ ונשי ,םרב
       :(חי ד תומש) םירצמל בוזעל ויתוינכת לע השמ ול רשיבש

םתוא ול רמא .םירצמל ול רמא ,ןכילומ התא ןכיהל ,ורתי ול רמא"
םידיתע ןה רחמל ול רמא ?ןכילומ תאו ,תאצל םישקבמ םירצמב םהש
ינבו ךיהלא 'ה יכנא ה"בקה יפמ עומשל יניס רה לע דומעלו תאצל
ךל ול רמא .םולשל ךל השמל ורתי רמאיו דימ .םה ומכ ועמשי אל
              ."םולשל אובתו םולשל סנכתו םולשל

ןורהא תצע תא לבקמ ךדיאמו ,ונתוח תצע תא החוד השמ ןכ םא עודמ
                             ?ןהכה

יתש ןיב ןוימדה תורמלש הארת םישרדמה ינש לש רתוי תקדקודמ הניחב
הלגתמ ורתי .תונושה תוצעה לש תומגמב םייתועמשמ םילדבה םנשי תוצעה
הרצונש איסומלרדנאב רדס רוציל חילצמה ,קהבומ להנימ שיאכ ונתשרפב
השמל ותצעב םג .ומויב םוי רבד השמ ףצוה םהבש תוינפה לג תובקעב
ונתחש עמוש ורתישכ ;תוינכט תוגאד םתוהמב םניה ויתוגאד ןידמב
הרצק הפוקת רובעכ םאיצוהל ידכ םירצמל וידכנו ותב תא תחקל ןווכתמ
םא .הליעי הניאש הנעטב תינכתה לע לבוק אוה ,ךרד אל ךרדב רבדמל
?םישנא דוע ףיסוהל המל ,םירצממ לארשי םע תא איצוהל איה הרטמה
            .רבדמב ותחפשמ תא שוגפי השמש ,רתוי ינויגה

םאתהב - ןורהא ,םיינכט םילוקישמ תענומה ורתי לש ותעצהל דוגינב
השמ לש ותחפשמ םגש עודמ .תישונאו תיכרע היעבמ דרטומ - ויפואל
םילוקישמ ,ןכ לע ?םירצמב ידוהיה םעה לש ארונה לבסב לובסתו לפשות
וראשייש ,"תוירבה בהוא" ,ןורהא עיצמ םתחוורל הגאד לשבו ,םיירסומ
              .םירצמב םהיחא ןויזבב וארי לאו ,רבדמב

תא י"שר ססבמ םהילעש אתליכמבש שרדמב רתוי םישרופמ ולא םירבד
וישכעו םירעטצמ ונא םינושארה לע :(השמל ןרהא) ול רמא" :ושוריפ
      ."ךיבא תיבל יכל הרופיצל רמא העש התואב ?ולאב םג רעטצנ

תחא לכב השמ לש הנושה ותבושת תנבומ תוצעה יתש ןיב לדבהה תובקעב
השמ החוד ,אדירג םיינכט םילוקישמ תעבונה ,ורתי לש ותעצה תא .ןהמ
תורדעיהל תקפסמ הליע םניא תוליעיו תוחונ לש םילוקיש :סוסיה אלל
.'ה םעכ ,םעכ לארשי ינב יפוא תא ובצעיש םילודגה םיכלהמהמ ותחפשמ
עודמ ?םמצע ולא םילוקישמ ויחא ןורהא תצע תא השמ החד אל עודמ ךא
אל ורתיל וירבדב הרות ןתמב ותחפשמ תוחכונל השמ סחייש תובישחה
                ?ןרהאל וירבדב ןאכ םג תמייק התייה

,םירצמ תודבעב ךורכה השקה לבסה תא השמל ןורהא שיחמה רשאכש הארנ
וליאב ןיבה השמו ,לארשי םע םייח םהבש םיישונא-תתה םיאנתהו הלפשהה
תושגר ולעו ופצ ,םירצמ תאיציל דע תויחל וינבו ותשא וכרטצי םיאנת
לבס ותואש טילחה גאוד באכ .וינב יפלכ בא לכל שיש םייעבטה הלמחה
ןכתייש עדיש תורמל ורתי תיבל םתוא חלש ךכיפלו ,ותחפשממ ךסחיי ארונ
לככ ,הלבקתה אל וז הטלחה .יניס  רה דמעמל עיגהל וקיפסי אלש דואמ
וינב לש םתעגה ייוכיס לש תיביטקייבואו הרק הניחב תובקעב ,הארנה
לש ךרעה לומ םיירסומ-םיישונאה םיכרעה תדמעה אל םגו ,הרות ןתמל
,וידלי םולשל דרחה הרוהה ,השמ .הז לומ הז הרותה תלבק דמעמב תוחכונ
ידכ ךות ,םעז רובעי דע םיחטבמ םוקמל רוזחל תיביטקניטסניא םהל הרוה
ינפל םירופס םימי ונתוח ינפב הלעה ומצע אוהש םילוקישהמ תומלעתה
רה דמעמל עיגהלמ ורחאי וינב ובש שיחרתמ ךכ לכ ששח השמש ןוויכו .ןכ
קוידב הזש חינהל ןתינ ,(הז ששחל יניצר סיסב ול היהש ריבסו) יניס
ןתמ לש םידההש רחאל קר ורתי םבס םע ועיגה השמ לש וינב :הרקש המ
אלא הנכסב יח וניא לארשי םעש ורתי תא וענכש ןידמ דע וטשפתהש הרות
           .הניכשה לצב ,דובכה יננע לצב הוולשבו החטבב

השמ לש וינבו ותשא לש םתורדעה תא ריבסהל הסנמה ,הז ינשרפ ןוויכ
םישרפמב ךכ לכ בחרנה ןוידל הקדצהה תא ןיבהל חתפ חתופ םירצמל םכרדב
       .רזעילאו םושרג םע רבדמל ורתי עיגה ובש יותיעל עגונב

."הרותב רחואמו םדקומ ןיא" ללכה םושיי תודוא ינכט ןויד הז ןיא
דמעמ ותואב םיחכונ ויה השמ לש וינב םאה ,הלאשה ביבס בבוס חוכיווה
רזעילא יבר לש ויתובקעב דעצנ ןכא םא .הרותה תלבק לש ירוטסיה
םייתועמשמה תוערואמה ינש תא וצימחה םהש םינעוטה ארזע ןבאו יעדומה
הצק רבכ ונל שי ,הרות ןתמו םירצמ תאיצי - לארשי םע תודלותב רתויב
רבכ ילוא ןתינ .רזעילאו םושרג תורדרדיה תא ןיבהל ונל עייסיש טוח
עשוהיל הרקש יפכ שרדמה תיב ילספס תא שובחל וכשמנ אל עודמ ןיבהל
ךיקלא 'ה יכנא" זירכמ ומצעבו ודובכב 'ה תא ועמשש םירחא םידימלתלו
לש ינחורה ונעטמ רקיעו ללכ המוד וניא ."...םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא
הצורה באכ ,השמ לש תיעבטה ותוגהנתה .רזעילאו םושרג לש הזל עשוהי
לש הרקמהמ .ץעורל רבד לש ופוסב ,הז יפל ,ול התייה וידלי תבוטב
םירוהכ ,ךוניח תוכלהב רועיש ןכ םא דומלל ונא םילוכי רזעילאו םושרג
                           .םיכנחמכו

םנמא .השמ לש ונויסנ םע תוהדזהל לוכי הרוה לכ .גאוד באכ הלגתמ השמ
תא דיספהל םהל םרג אוה ,ןכ ותושעב ךא ,תודבעמ וינב תא ליצהל חילצה
לש תינחורה התומד תא רחא עוריא לכמ רתוי בציעש דמעמה ,הרות ןתמ
,יניס רהב ויקולא םע תירבל סנכנ לארשי םעש העשה התואב .לארשי תסנכ
םושרג ,וניבר השמ ינב -  םימערו םיקרב ,תולוק לש תעה התואב
המכ ורסח וינבש ,ןכ םא ,עיתפמ  הז םאה .םיחכונ ויה אל ,רזעילאו
חילצה אל השמש הביסה וזש ןכתיי ?ןוחטיבו הנומא לש דוסי תונוכת
                  [4].הרות ישנאכ וינב תא לדגל

ריסהל ,םהידלי ינפל ךרדה תא לולסל םיסנמ םירוהש רבדה יעבט םנמא
ושגפיש תואיצמה םע רתוי החונ תודדומתה םהל רשפאלו םכרדמ םילושכמ
רובעל וכרטצי אל יידלי" :ריהצמה הרוה עומשל ןתינ םעפ אל .םתורגבב
רתי תנגהש ךכל םיעדומ תויהל ונא םיכירצ ךא ."יתרבע ינאש המ לכ תא
םמצעב דדומתהל וכרטציש ילב ,עובק ןפואב ,דיב די םתדעצהו םידליה לע
עגונב דחוימב ,תוילילש תואצות דילוהל הלוכי - םייתימא םיישק םע
לש ותחפשמל עראש המ הז יכ הארנ ןכא .םינכתלו םיכרעל םידליה ךוניחל
  .תידוהיה הירוטסיהה תמב לעמ ןמזה ךשמב ומלענ ויאצאצ ,ונבר השמ

                            :תורעה

 .תורעהב עויסהו תילגנאמ םוגרתה רובע ןמרדייז לאומשל יתדות .1

איגוסהו תוירוהב ימלשוריה ,ירפסה םניה וירבדל תורוקמה .2
                       .א"ע גק תובותכב

םשרג ןב ןתנוהיכ הדגאה שרדמב והיז השמ לש ודכנ תא ,הזב יד אלו .3
ןהככ תרשמה דדונה יולה רענה ,[ל ,חי םיטפוש] (היולת 'נ) השנמ ןב
          .א"ע יק - ב"ע טק ב"ב ילבב האר .הכימ לספ ינפל

לש וינבש ,ריבסמ אוה .ל"צז קי'צייבולוס ברל תסחוימ המוד השיג .4
קלח םהל היה אלש םושמ ,הרותב םיניינמה לכב תונמהל וכז אל השמ
ר"ד יפמ ורמאנ םירבדה) לארשי םע לש ףתושמה לבסבו היווהב ,ןויסינב
תבט ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,םינמאנה רבח  תבישיב ריאמ ןב הדוהי
                            .(ו"נשת


               עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה