ןליא-רב תטיסרבינוא

תודהיה יעדמל הטלוקפה

סופמקה בר תכשל


י ע ו ב ש   ף ד

תודהיב דוסי ידומילל הדיחיה תאמ

169 רפסמ

ז"נשת ,ורתי תשרפ

?הרות ןתמל םדוק המ

רהז םענ ר"ד ברה

היפוסוליפל הקלחמה

 


דע ,וניפב ךכ לכ ורגתשנ הרותל תיתרוסמה תונשרפה לש היללכמ המכ
ללכה אוה םהבש םימסרופמה ןמ דחא .תוחוור ןושל תוצילמל םג וכפהש
- הרותב םירבדה תביתכ רדס ויפ לעש ,"הרותב רחואמו םדקומ ןיא"
המכו המכב הז ללכ טקונ י"שר  .םתושחרתה רדסל חרכהב םאות ונניא
רשקב (רחא ןונגסב) ןורקיעה תא  אוה עיבמ ונתשרפב םגו ;תומוקמ
רפוסמ הרות ןתמש יפ לע ףא ,"אב הרות ןתמ רחאל ורתי" יכ ,ותעיבקל
         .חי קרפב ,השרפה שארב בתכנ ורתי ןיינעו ,טי קרפב

תא בטיה שמשל ,ןבומכ ,היושע "הרותב רחואמו םדקומ ןיא" יכ הנעטה
ךרד לע תונשרפל םג ,קפס ילב ,םיאתמ ומצעלשכ ןורקיעה ךא ;ןשרדה
- "םדא ינב ןושלכ הרות הרבד" יכ ,ונא םיטקונ םא ירהש .קהבומה טשפה
יכרד .יתורפסה הבוציעבו הנונגסב םג אלא היתולימב קר אל רבדה רומא
היהי יתורפסה ןמזהש ,תורשפאה תא םג תוללוכ יהולאה רפסה לש ובוציע
               .ירוטסיהה וא יפרגויבה ןמזה ןמ הנוש

,"תיטסימוטא" תינשרפ הטישל - רחאה הצקל ררגיהל אלש יואר ,תאז םע
ובש ,רדסה ןמ יתטיש ןפואב תמלעתמו הרות לש הירבד ףצר תא תקתנמה
,יגולונורכה רדסה ןמ התניש הרותה יכ ,ןעוטה שוריפ .םיבותכ םירבדה
תלבקתמה ,תדחוימה תועמשמה תא :ךכל םעטה תא םג גיצהל וילע המוש
              .רחואמה תא םידקמה יתורפס בוציע ותואמ

"הרותב רחואמו םדקומ ןיא" ללכה תא טקונ י"שרש םוקמ לכב אל ,םנמא
םעטה יכ ,רבס םיתעלש הארנ .רדסה יונישל םעטה תא ונל שרפל אוה חרוט
לושכמ ריסהל ידכ רדסה יוניש לע עיבצהל אלא ךרצוה אלו ,וילאמ ןבומ
ללכה לש הנושארה ותעפוהב איה ךכל אמגוד .דמולה לש ותעדמ לובלבו
                    :ג ו תישארבל י”שר שוריפב

םהל ךיראא הנש םירשעו האמ דע - הנש םירשעו האמ וימי ויהו"
דע תפי דלונשמ, רמאת םאו .לובמ םהילע איבא ובושי אל םאו יפא
חנ דלויו ,רמאנ א קוספב רבכ אלהו) הנש האמ אלא וניא לובמה
  .'וכו "הרותב רחואמו םדקומ ןיא - !?(תפי תאו םח תא םש תא

חנ לש םניינע רופיס תא החתפ הרותהש ,ךכל דחוימ רבסהב ךרוצ ןיא ןאכ
ישילשה ןבה תדלוה םא םג ,חנ לש וינב תשולש לכ תגצהב לובמה רודו
               .ךשמהב רפוסמה ןמ והשמל אעמק תרחואמ

םע .רדסה יונישל םעט תתל ךרוצ י"שר האור ינש חספ תשרפב ,תאז תמועל
        :י"שר רמוא (א ט 'דמב) "ןושארה שדחב" ךיראתה ןויצ

םדקומ רדס ןיאש תדמל ,רייא דע הרמאנ אל רפסה שארבש השרפ"
,לארשי לש ןתונג איהש ינפמ ?וזב חתפ אל המלו .הרותב רחואמו
הז חספ אלא ובירקה אל רבדמב לארשי ויהש הנש םיעברא לכש
                          ."דבלב

רחאל ורתי" םירמואה יפל - העיפומ הב רשא ,ונתשרפל םיאב ונא ןאכמ
רחואמו םדקומ ןיא" לש תומסרופמה תואמגודה תחא - "אב הרות ןתמ
רה דמעמ ינפל ורתי השעמ תא ץבשל הרותה ,ןכ םא ,התאר המ ."הרותב
לע הלוכ הרות-ןתמ תשרפ ארקית (ןמז רחאל) יכ םורגל ךכ ךותמו ,יניס
                        ?השמ ןתוח לש ומש

ורתי השעמש ,הנעטל םיקזחה םיקומינה דחאב ןייעלו תונפל ונילע ןאכ
םהמ :ךכל םירחא םיקומינ שי ,ןכא .הרות ןתמ רחאל שחרתהל היה חרכומ
ורמאש ,םימיוסמ םירבדל םיעגונה םהמו ,םיכיראת לש תונובשחל םיעגונה
לש ירקיעה הנכותב ןגועמה קומינב זכרתנ ונא םלוא .הזל הז השמו ורתי
ןיא ירה .םיניקתה טפשמה ירדסב ונבר השמ תא ורתי ךירדמ הבש ,השרפה
,אופא ןכתיי ךיא .הרות ןתמ רחאל  הרמאנ םיטפשמ תשרפש ,ךכ לע קלוח
?בייחמ יטפשמ סכדוק לש ומויק ילב "םעה תא טופשל" בשוי ונבר השמש
רמול רשפא יא הרות ןתמ םדוק ירהש" :(גי חי ןאכ) י"שר ירבדכ
וניאו קיידמ י"שר ,םנמא ."ויתורות תאו םיהלאה יקוח תא יתעדוהו
,ילא אב רבד םהל היהי יכ" ,(זט קוספ) קוספ ותוא לש ותישאר תא טטצמ
לע ןכתיי והערל שיא ןיב טופיש ירהש - "והער ןיבו שיא ןיב יתטפשו
ןיינמ םלוא .הרות ןתמ ינפל םג הרשיה ארבסה תייחנהבו קדצה תדימ יפ
    ?םיימשה ןמ ,תולגתהב אל םא "ויתורותו םיהלאה יקוח" ועדוויי

םנכות יפל םירבדה םימיאתמ םנמא םא :לואשלו בושל ונילע ןאכ םלוא
תא םידקמה ,יתורפסה ךופיהה רשפ המ ,הרותה הנתינש רחאל אקווד
הרותה ןתמל המדק לארשיב ןידה יתב תכרעמ וליאכ םשור רצויו רחואמה
                            ?היטפשמו

תינוציקה הדמעה ילעב לש םבלמ איצוהל ןאכ תנווכמ הרותהש ,רמול הארנ
תובוח לש ןפקותב וא ןמויקב םירפוכה - וניניב םיתעל תעמשנה -
ריכזהל אב םירבדה רדס .תולגתהה ןמ תועבונ ןניאש תויתדו תוירסומ
תוירסומ תומרונ לש ןבומב קר אל ,ץרא ךרד היה הרות ןתמ ינפלש ,ונל
עודי אוהש יפכ ,'ה ןוצרל  תועמשיה לש ןבומב םג אלא ,"תוינוליח"
ןתמ ינפל םג .הרשיה תיתד-תירסומה הנבההו טושפה לכשה חוכמ רורבו
טפשמ שקבל ,םיהלאה שיא ,השמ לא תונפל לארשי ינבל םוקמ היה הרות
'"ה ךרד"ש ,םהיבא םהרבאמ תרוסמב םהל היה יאדוובש המב היחנהו קדצ
                   ."טפשמו הקדצ תושעל" :ועמשמ

קר אלא ,"ץרא ךרד" לש תוינושארה תומרונה תא ףילחהל אב אל הרות ןתמ
חנומב ,י"שר תעדל ,ללכנה אוה הז טוריפ .לולכשו טוריפ ןהב ףיסוהל
םעל רוסמל ונבר השמ היה לוכי אל תאז תאו ,ויתורותו םיהלאה יקוח
ידכ רדסה תא ךופהל הרות הדיפקה ,ןכ יפ לע ףאו .הרות ןתמ רחאל אלא
אלא ,"ץרא ךרד" לש תיסיסבה תשרומב םוגפל םיאב םניא היקוחש ,םיעטהל
           ."הרותל המדק ץרא ךרד" :הללכשלו המילשהל קר

ורתיש ,םירמואה תטישל רתוי דוע הרורב תאז המידקש ,רמול ךירצ ןיא
ותואל ןווכמ "ויתורותו םיהלאה יקוח" ,םתעדל .הרות ןתמ ינפל אב
ולאב ."רמאיהל ויה םייואר - ורמאנ אלולא"ש ,םירבד לש בחר דבור
- "םיניד" תווצמ - ןהב תיעיבשהש ,חנ ינב תווצמ עבש יאדווב תוללכנ
האר) הרותבש תונוממ יניד לש  םניינע בור ,ן"במרה תטישל ,תללוכ
               .(גי דל תישארב הרותה שוריפב וירבד

,חי קרפל םיפוצר כ-טי םיקרפה תא אורקל ונא םיכירצ ,םינפ לכ לע
םיעקפומ םניא לארשי ינב .הרותל המדק ץרא ךרד :אובמ ןיעמ םהל שמשמה
תא רימהל וא לטבל האב אל תולגתהה ;"חנ ינב תווצמ"ב בויחה ןמ
השודק לש תושירד ןהילע ףיסוהל אלא ,קדצו רסומ לש תויסיסבה תומרונה
                             .הריתי 
                     
 


             עדמלו הרותל אישנה ןרק עויסב ץפומ ףדה