מאגר הספרי
מהדורה 1.0


כתב יד ברלין במדבר
כ"י אוקספורד במדבר
כתב יד וטיקן במדבר
כ"י לונדון במדבר דברים
כ"י ניו יורק במדבר דברים
דפוס א' במדבר דברים

כ"י וטיקן דברים
כ"י אוקספורד דברים
כתב יד ברלין דברים

קטעי כריכה במדבר מודנה אסטנזה

קטעי גניזה דברים