[]

טופס הצהרה על תעסוקה נוספת

טופס בקשה להחזר שכר לימוד במכללה

טופס קביעת וותק לעובד אקדמי זוטר כולל עמיתי הוראה

(10/2019) טופס הצהרה - עמית הוראה /מורה מן החוץ

טופס הצהרת עמית הוראה/מורה מן החוץ (2021/01)

מכתב הצהרה חוזרת לעמית הוראה/מורה מן החוץ (2021/01)