[]

מלגות

טופס בקשת תשלום מלגה לסטודנטים


דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים – תעריפים

צור קשר - פרטי התקשרות עם המשרד

נסיעות לחו"ל

מדריך לנוסע לחו"ל

תעריפי הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת 2021

בקשה לנסיעה לחו"ל סגל אקדמי/מחקר

בקשה לנסיעה מנהלית

בקשה לנסיעה לחו"ל גמלאים

בקשה לנסיעה לחו"ל לעמיתי הוראה

בקשה להחזר בגין רישום לכנס בחו"ל

דו"ח הוצאות + דו"ח אקדמי – כשחוזרים מנסיעה

קקמב

סגל אקדמי

בקשה לתשלום מקרן קשרי מדע

בקשה לרכישת מחשב

בקשה לפדיון קקמ"ב

מדריך לסגל חדש

גמלאים

הסבר לחבר סגל לפני פרישה

בקשה לתשלום מקרן גמלאים

בקשה לרכישת מחשב

טופס זכאות להקצאה להגשה ללשכת הרקטור

עמיתי הוראה

בקשה לרכישת מחשב עמיתי הוראה

בקשה לתשלום בגין כנס עמיתי הוראה

שבתון

מדריך ליוצא לשבתון

ספח לטופס בקשה לנסיעה למטרת פעילות מחקרית/שבתון

טופס דו"ח חזרה משבתון

נספח מס הכנסה ליוצא לשבתון לחו"ל