[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader ניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים ששמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

טופס לבקשות שונות

הארכה, פטור, חידוש, חופשה הכרה בקורסים שנלמדו, הגשת עבודה באיחור, שינוי נושא מחקר, שינוי מנחה

פטור מקורסים, לימודים בין מוסדיים, מועד מיוחד הפסקת לימודים, פטור מקורס יהדות, אחר

Request for Changes

הגשת מועמדות

טופס הצהרה למועמד לתואר שלישי (סטודנט)

טופס ממליצים למועמד/ת לביה"ס לחינוך (סטודנט) וכן טופס הצהרת כוונות למחקר

PhD Applicant Reference Form - school of education

טופס ממליצים למועמד/ת למחלקה לפסיכולוגיה (סטודנט)

PhD Applicant Reference Form - psychology department

טופס ממליצים למועמד/ת למחלקה למוזיקה (סטודנט)

PhD Applicant Reference Form - music department

טופס בקשה לקבלה סטודנט לתואר שלישי במסלול המשולב (מחלקה)

הצעת מחקר

נהלים להגשת הצעה לתכנית מחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר - מדעי החברה

הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (מחלקה)

Submitting form for doctoral proposal (department)

כללי

דיווח על התקדמות במחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת דיסרטציה - טופס לסטודנט/ית (סטודנט)

Guidelines form for Submission of Dissertation

הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים בחוברת פרטי מידע

טופס להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים (במחלקות בהן נדרשת קבלת מאמרים לפרסום) (מחלקה)

Request form to submit doctoral Thesis as a collection of articles (in departments where articles are required to be published)- (department)

אישור מנחה וטופס שיפוט להגשת עבודת דוקטור (מנחה)

Supervisor approval and evaluation form for submitting a doctorat dissertation (student)

טופס הצהרת התלמיד בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

Student statement from when submitting the dissertation

טופס פרטים אישיים בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

Personal details form when submitting the dissertation (student)

אישור עורך לשוני (סטודנט)

Confirmation of Editing

הגשת עבודת דוקטורט לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית בחוברת פרטי מידע

טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות (סטודנט)


יש להגיש כל אחד מהטפסים הללו באופן מקוון באמצעות טופס הפנייה