סידרא כב‘

חנן גפני                             פשט ודרש במשנה - לגלגוליה של מסורת מבית מדרשו של הגר"א

שלם יהלום                        צריכות עוד נגר והולם להלמן - לתולדותיו של פולמוס הנזקים העקיפים

מרדכי סבתו                      קריאת שמע של ר' ישמעאל ושל ר' אלעזר בן עזריה וההכרעה כבית הלל

אריאל פורסטנברג             תקופת הנזירות והטקס שבסופה - עיון בפרשנות התנאית
ויאיר פורסטנברג

יואל פיקסלר וחנן אשל        קריעת גיטין החל בתקופת מרד בר-כוכבא לאור הממצאים ממדבר יהודה

שמא יהודה פרידמן            צלם, דמות ותבנית

ראובן קיפרווסר                  עיון משווה במדרשי קהלת - לטיבו של קהלת זוטא 

שלומי רייסקין                    שאלת זהותו של בן דרוסאי

יעקב שמואל שפיגל            למשמעות הביטויים: קידוש חודש, ברכת לבנה, קידוש לבנה

Site by simpleweb.co.il