מפתח מחברים א‘-כ‘

אדן- ביוביץ, דוד

מחקרים בארכיאולוגיה תלמודית - קרוזין

ה, עמ' 5-61

אליאב, ירון צבי

פילי – פומא – שפת מדינה והלכה אחת מהלכות בית המרחץ

יא, 19-5

ארליך, אורי

שאלת מקום השכינה בנוסח התפילה הקדום

יג,  23-5

ארנד, אהרן

הזכרת בני רב פפא בסיום הלימוד.

ה, 25-17

 

הקפת החתן על-ידי הכלה בשעת החופה

ז, 11-5

 

תוספות בכתבי - היד ובדפוסים של פירוש רש"י למסכת מגילה

יד, 24-5

 

עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש השנה

כ, 24-5

בויארין, דניאל

מן האור הגנוז - לנוסח המקורי של המכילתא דר' ישמעאל

א, 5-31

בורגנסקי, אברהם חיים

מסוגיות עריכתה של המכילתא דר' שמעון בן יוחאי – הצמדת דרשות

יז, 22-5

בלידשטיין, יעקב

על הנימוקים לאמירת תפילת "הביננו" בהלכת הרמב"ם

ד, 5-51

 

משהו על המימד האידיאולוגי של פירושי רבנו חננאל לתלמוד

טו, 11-5

בן פזי, ישעיהו

"אבן טועים" ומעשה חוני המעגל

יח, 26-5

בנוביץ, משה

שני ענפי הנוסח של פרק שבועות שתים בתרא בבבלי

י, 5-83

 

כל כינויי נדרים

יב, 25-5

 

"בשעת חירום שנו":המעשה הראשון של הקיסר פרטינקס (193 לספירה) ועקבותיו בהלכה התנאית

יט, 23-7

 

שינון: קריאת שמע במשנתו של רבי שמעון בר יוחאי

כ, 56-25

בר-אילן, מאיר

אבן, כיסא וקתדרא שישב עליהם משה

ב, 51-32

 

? האם מסכתות תמיד ומידות הן תעודות פולמוסיות

ה, 14-54   

 

השינויים בתפילות ראש השנה: משנה ראש השנה ד, ז

יג,  46-25

בר-אשר, אליצור אברהם

המניעים ה"סמויים" של הרמב"ן ב"קונטרס דינא דגרמי"

כ, 67-57

גוטל, נריה

הדור בהלכות הראי"ה

יז,  61-23

גוטליב, יצחק

"הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות"

ה, 45-41

גולינקין, דוד

מנהגי ירושלים – סיווג ראשוני

טז, 16-5

 

לפירוש המונחים "ותיקין", "ותיק" ו"תלמיד ותיק" בספר בן סירא ובספרות התלמודית

יג,  60-47

גולץ, שרגא

תורת כהנים: דיבורא דנדבה, פרשה ב ופרק ג', מדרש אחיד או לקט

יד, 37-25

'גילת, יצחק ד

לקראת שבת

א, 31-7

 

ליל התקדש שבת

ג, 42-19

 

ל"תיקוני הגוף בשעת התפילה" - הערה

ז, 159

גילת, ישראל צבי

על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות?

יא, 37-21

גלינסקי, יהודא ד'

"וזכה זה החכם יותר מכלם שהכל למדו מספריו": על תפוצת "ארבעה טורים" לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד לסוף המאה ה-15

יט, 45-25

גרוזמן, מאיר

להשתלשלותו של דם-בתולים - מטהור לטמא

ה, 62-47

 

"כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב" – להתהוותו של הכלל

ז, 20-13

גרטנר, יעקב

למה הנהיגו הגאונים אמירת "אבות" בשבת?

ד, 32-17

 

סעודה שלישית - היבטים הלכתיים והיסטוריים

ו, 24-5

 

תולדות מנהג הנחת שני זוגות תפילין עד זמנו של ר' יוסף קארו

ח, 17-5

 

המענה בקדיש "יהא שמיה רבא מברך" - שיטות ומקורות

יא, 53-39

הבלין, שלמה זלמן

תרגום ספר רות - "תרגום של הדיוטות"?

ב, 36-25

הימן, פנחס צוריאל

עוד קטע בסוגיה של קטעים – בירור בפרשת "סוגיה פיקטיבית"

יב, 41-27

הלבני, אפרים בצלאל

פרשת שקלים ופרשת פרה – אימתי?

טז, 19-17

הלבני, דוד

מי היה הראשון שהשתמש במימרה "אין מקרא יוצא מידי פשוטו"?

ג, 51-43

 

משנות שזזו ממקומן

ה', 88-63

הנשקה, דוד

ממון לזה ונפשות לזה (ניתוח ספרותי של כלל משפטי)

ב, 48-37

 

מדרש ארמי אבד אבי

ד, 52-33

 

מניין לעירובי תבשילין מן התורה? - לאופיו של מדרש ההלכה הקדום

ו, 30-25

 

 תקיעת שופר בשבת

ח, 37-19

 

על גישת חז"ל לסתירות במקרא

י, 55-39

 

פרשת המלך כיצד? לדרכי עריכת המשנה

טז, 32-21

 

פרקים בתלמודם של התנאים – לתולדות הכלל "דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין

יב, 78-43

 

"מת שאין לו מנחמים": עוד להשתקפות הגותו של הרמב"ם במשנתו ההלכתית

יח, 39-27

הרמן, דב

הרקע ההיסטורי של ההלכות המפליגות בשבח לימוד תורה בלילה

ו, 39-31

וויס, משה

משניות "ספורות" בראש מסכת

א, 44-33

 

האותנטיות של השקלא וטריא במחלוקות בית שמאי ובית הלל

ד, 66-53

 

הגזירה-שווה והקל וחומר בשקלא וטריא של בית שמאי ובית הלל

ו, 61-41

 

שרידי שקלא וטריא מן התקופה שקדמה לבית

ח, 51-39

 

שמאי ובית הלל 

יג, 91-61

וולד, שמואל יוסף

"מפני שהניית שבת עליו": עיונים במוצאם וגלגוליהם של דיני "כירה", שבת פ"ג

יט, 75-47

וולף, יוסף (ג'פרי)

האומנם מסורת הלכה איטלקית?

י, 59-57

 

להשפעת הסמ"ג על התרבות האשכנזית בשלהי  ימי הביניים

טו, 49-31

וילק, רומן

ההתעללות בגופת ניקנור

ח, 57-53

וסטרייך, אבישלום

גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים

יט, 100-77

ורהפטיג, זרח

הערות על שלושה כללי גמרא: תא שמע, אם תמצא לומר, גופא

י, 67-61

זהר, נעם

עבודה זרה וביטולה

יז,  77-63

זימר, אריק (יצחק)

תיקוני הגוף בשעת התפילה

ה, 130-89

טל, אלכס

לשאלת הכפילויות בתשובות ראב"י אב"ד לר' משולם מלוניל שבכתב יד מוסקבה 566

כ, 155-119

טלבי, חיים

לחילוקי  ההלכות והמנהגים בסדר אמירתה של ברכת כהנים

טז, 58-33

יהלום, שלם

ר' יהודה בר יקר – תולדותיו ומקומו במשנת הרמב"ן

יז,  107-79

יורב, אבישי

מסורת התלמוד – ה"סימנים"

טז, 80-59

יניב, יאיר

הערה בפירוש רש"י בסוגיית זמן גביית כתובה

ח, 62-59

יצחקי, אפרים

תרגום ירושלמי א ודבי רבי ישמעאל

א, 57-45

 

סוגיית ביצה שנולדה ביום טוב

ט, 11-5

 

מוקצה

טז, 104-81

כ"ץ, מנחם

הירושלמי בכתבי-היד של התלמוד הבבלי  - האם לפנינו עדויות ממסורת נוסח תימן של התלמוד הירושלמי?

ז, 44-21

 

ירושלמי סוף מסכת עבודה זרה – שוב על "חסרונות הירושלמי"

יב,  111-79

כהן, אבינועם

על המיקום הבלתי כרונולוגי של דברי מר בר רב אשי בסוגיות הבבלי והשלכותיו

ב, 66-49

 

למשמעות ההיסטורית הגלומה במונח "איקלע רב פלוני"

טו,  64-51

כשר, חנה

שלוש ענישות שהן אחת, על פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל

יד,  58-39