מפתח מחברים ל‘-ת‘

לרנר, מירון ביאליק

על ראשית הפיוט: בירורים מדרשיים ותלמודיים

ט, 34-13

 

"סדר דגלים": דרשות לבמדבר פרק ב

יג,  110-93

מאיר, מרדכי

הרב אברהם דאנציג: מפעלו הספרותי שלא ראה אור

יח, 52-41

מאק, חננאל

הדרשה השבתאית בדבר ביטול המצוות – מקורה וגלגוליה

יא, 72-55

 

מדרש אשכנזי לפרק א בספר ישעיהו (כ"י אוקספורד בודלי 155)

יג, 129-111

מוסקוביץ, לייב

"לישני אחרי "בירושלמי

ח, 75-63

 

הערות ובירורים בירושלמי

י, 82-69

 

לפתרונן של שתי סתומות בירושלמי

יא, 87-73

 

בירורי ירושלמי

כ, 169-157

מיליקובסקי, חיים

ה"פרסידאות" שהושיב ירבעם – התפתחותה של גירסה

ז, 48-45

 

סוף הנבואה וסוף המקרא בעיני סדר עולם, ספרות חז"ל והספרות שמסביב לה

י, 94-83

מלאכי, צבי

"מכין לפניו באצבע צרידה "נעימה בפה ולא בכינור

ב, 75-67

מנירב, יוסף
ורוזנפלד, בן ציון

שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית

יט,  175-161

נעם, ורד

מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י בתלמוד

יז, 150-109

סבתו, מרדכי

למה אמרו שתי שורות במרתף?

יט, 16-101

עמינח, נח

סידור הלכות חנוכה במסכת שבת

יד, 76-59

עמית, אהרן

"טעה" בדבר משנה: עיון במשנה ברכות ב, ד

יט, 135-117

עץ-חיים, יהונתן

שלושה קטעים חדשים של הלכות פסוקות "הלכות שבת" ו"הלכות יום טוב" מן הגניזה

ב, 124-77

 

שלושה קטעים חדשים של הלכות פסוקות "הלכות יום טוב" מן הגניזה

ד, 87-67

 

התוספות שבהלכות גדולות לעומת הלכות פסוקות ורישומן על הפוסקים הראשונים

ו, 85-63

 

שלושה קטעים חדשים של הלכות פסוקות "הלכות עירובין" מן הגניזה

ח, 90-77

 

שבעה קטעים חדשים של הלכות פסוקות והלכות ראו "הלכות מילה" מן הגניזה"

ט, 60-35

 

סוגיות מוחלפות ברצף אחד ונראות כסוגיה אחת

טו, 93-65

פוזן, רפאל בנימין

"תרגום מסיני"

טו, 110-95

 

קש, תבן, גבבא

יז,181-151

פוקס, מנחם צבי

הגהות הגר"א למדרשי הלכה כיסוד לתפיסת עולמו הרוחני

טו, 117-111

פיק, שלמה זאב

עיון אחד בפירוש רש"י לתלמוד, התפתחותה של נוסחה ברש"י – חולין ג ע"א

ח, 98-91

פלטיאל, אליעזר

ברית עם ארחומו במדרש שיר השירים

טו,  138-119

פליישר, עזרא

עוד לעניין "ראש ראשי חדשים"

ז, 65-49

פרידהיים, עמנואל

למשמעותו הריאלית-היסטורית של הביטוי "דמות מניקה וסרפס" – עיון מחודש

טו,  159-139

פרידמן, מרדכי עקיבא

על מוקדם ומאוחר בלשון בספרות חז"ל

א, 68-59

 

"חדל להיות לשרה ארח כנשים" (בראשית יח, יא) במדרש

י, 101-95

פרידמן, שמא יהודה

להתהוות שינויי הגרסאות בתלמוד הבבלי

ז, 102-67

 

המונח "או כלך לדרך זו" ושימושו במדרשי התנאים

ט, 74-61

 

המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך 'הבקר'/'הפקר'; ביקורת

יב, 127-113

 

תוספת למאמר  "המילון המחקרי ללשון העברית של התנאים: ערך הבקר/הפקר; ביקורת" 

יג, 158

 

מי היה בן דרוסאי?

יד, 91-77

 

'לא הרגו נהרגין, הרגו אין נהרגין' (בבלי מכות ה ע"ב): משפח או משפט?

כ, 194-171

פרנצוס, ישראל

מעמד הנולדים מנישואי תערובת במקורות חז"ל

ד, 110-89

צפור, משה

מהדורה נוספת מורחבת של פירוש רש"י לרות וקטעי רות זוטא

ח, 118-99

צרפתי, גד בן-עמי

ארבע רשויות השבת

טז, 109-105

קדרי, עדיאל

האב והרב בליל הסדר: לאופיה הבית מדרשי של ההגדה במקורות התנאיים

יח,  71-53

 

בין תלמידי חכמים לציבור הרחב בבית הכנסת בתקופת הגאונים -  לתולדות התהוות מנהגי הקריאה והלימוד הסמוכים לתפילות

יט, 160-137

קוסמן, אדמיאל

ה"שיטה" כשיטה – היווצרותה ואופן התקבלותה בבתי המדרש בארץ ישראל ובבבל

ז, 123-103

 

קריאת רשימות מן הכתב שעל גבי הכותל בשבת

י, 110-103

 

לבירור מקורותיו ומקומו של איסור המדידה בהלכות שבת ויום טוב

יג, 145-131

 

עיון מחודש בסיפור האגדה על מסעו של אלכסנדרוס מקדון לקצייא

יח, 102-73

קליינמן, רון ש'

"האי סטומתא קניא" (ב"מ עד ע"א): פרשנות המימרה וריאליה תלמודית

יח, 118-103

 

"אין ציבור עני" גלגולו של כלל הלכתי

כ, 209-195

רביב, רבקה

שינוים שחלו בפרשנות חז"ל  - בהדגשה והרחבה של המשמעות הרעיונית של הכתוב

יז, 204-183

רדזינר, עמיחי

הפקר בית-דין הפקר – במקורות התלמודיים

טז, 133-111

רובינשטיין, יעקב

ר' פלוני לטעמיה דאמר

י, 129-111

רוזנסון, ישראל

מאושא ליבנה – בחינה מחודשת לאור פיוט

יד, 100-93

 

ערים מוקפות חומה  - רשימה אקראית  או טקסט מגמתי?

יז, 215-205

רוזנפלד, בן ציון

ר' יוסי הגלילי והנהגת חכמים ערב מרד בר כוכבא

יא, 111-89

רוזפלד, בן ציון
ומנירב, יוסף

שווקים קבועים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ביחס למקביליהם באימפריה הרומית

יט, 175-161

ריבלין, יוסף

קובץ שטרות מאליסאנה – נוסחאות ומקורותיהן

ז, 139-125

 

השטרות בשמיטה והשמיטה בשטרות

יח, 133-119

רפלד, אברהם מאיר

חילופין – כמוצא למפגשם של חכמי פולין והבית יוסף

ו, 91-87

 

"הלכה כבתראי " – אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו – ט"ז: מקורות וספיחין

ח, 140-119

 

"אשכנז" במזרח : "הלכתא כבתראי" בתקופת מרן וסמוך לה

יא, 130-113

 

איטליה – אשכנז והמהרי"ק – תוספת תגובה למאמרו של ד"ר יוסף וולף ב"סידרא" י'

יב, 146-145

רקמן, עמנואל מ'

קווים לפילוסופיה של ההלכה

ג, 17-7

שוחטמן, אליאב

"גברא אגברא קא רמית" – לבירור שימושו של התלמוד במימרא כבסיס לקושיה

ו, 107-93

שושני, רונית

הרחבת נוסח מסיבות פרוזודיות בתרגום המיוחס ליונתן ובתלמוד הבבלי

ו, 113-109

שטיינפלד, צבי אריה

לסוגי הרוב בהוראה

א, 90-69

 

למשמעו של האיסור על תבשילי גויים

ב, 143-125

 

נפילת אפיים ואיסור אבן משכית

ג, 79-53

 

לאיסור אכילה עם הגוי

ה, 148-131

 

בחמישית חוזרים לכסדרן

ו, 148-131

 

יחיד שעשה בהוראת בית דין לאחר שחזרו בהם

ז, 155-141

 

אשם תלוי איכא בינייהו

ח, 161-141

 

למשמעם של "הורה בפני עצמו" ו"הורה עם הצבור" (הוריות ב, ב)

ט, 104-75

 

יחיד שעשה בהוראת בית דין

י, 164-131

 

לדרך קישור יחידות וקבצים במשנה – הערה לעריכת המשנה (פ"א תענית ופ"ג ביצה)

טו, 166-161

 

לטיבם של האיסורים על חלב ופת גויים

טז, 149-135

 

ביטול מקצת וקיום מקצת בהוראה

יא,  152-131

 

בישול וצלייה בשבת כמאכל בן דרוסאי

יב,  139-129

 

האם יש צורך בכוונה בבישול של גוי? הנחות הסתמא לעומת משמעותן המקורית של המימרות

יג,  157-147

 

בישול על ידי ישראל וגוי ועל המנהג להשליך קיסם לתנור

יד, 130-101

 

כפרה למתים

יז, 228-217

שלוסברג, אליעזר

מדרש תורה תימני אנונימי מראשית המאה ה-16

יח, 176-135

שלזינגר, יצחק

"ליפלוג וליתני בדידה": פרק בהרמנויטיקה של הבבלי

כ, 240-211

שמש, אברהם אופיר

הרקע לכמה זיהויים מסופקים של רש"י למונחי צומח בספרות חז"ל

יח,  192-177

שמש, אהרן

"כי תבואו אל הארץ": עיון מחודש בפרשת מצוות התלויות בארץ

טז, 177-151

 

ברכות המזון – שלוש או ארבע?

יא, 166-153

 

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה

יד, 136-131

שפיגל, יעקב ש'

קטע חדש מילקוט המכירי למשלי

א, 130-191

 

ספר נמוקי יוסף לר' יוסף חביבא

ד, 162-111

 

האשה כמוהלת – ההלכה וגלגוליה בסמ"ג

ה, 157-149

 

מי עמד על הדוכן ומי עלה עליו

יד, 163-137

שפרבר, דוד

מצוות "ולקחתם לכם" בחג הסוכות והתפתחותה

טו, 179-167

שפרבר, דניאל

פילולוגיה וריאליה בחקר ספרות חז"ל

א, 143-131

 

הנר, המסרק, הטבעת והשלשלת

ב, 150-145

 

פריפינון - כרתינון

ג, 83-81

 

הערה על שיטת השאילתות בשימור מצות

ד, 164-163

 

הערה על שיטת הקריאה הארץ-ישראלית בקללות שבתורת כהנים

ו, 120-119

 

פגי שביעית

ז, 158-157

 

איירא/אמרא דצפורי

ח, 166-163

 

הערה על תפילת משה

י, 170-165

 

חקרי נוסחאות

יד, 169-165

 

כמה יוונית בארץ ישראל היהודית?

יט, 189

שפרכר, שמואל יששכר

הקרבת העומר וספירת העומר – שיטת הביתוסים

ט, 116-105

 

"כשהוא חי קולו אחד" (קינים ג, ו)

יא, 170-167

 

מתכוון לגמור את השם כנגד המברכין

יב, 144-141

שרמר, עדיאל

משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן 

ו, 150-121

 

לישנא אחרינא למסכת מועד קטן מן הגניזה

ט, 161-117

תא שמע, ישראל מ'

הלכה, מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א-י"ב (עיונים ראשונים)

ג, 161-117

 

הרחקות נדה באשכנז הקדומה : החיים והספרות

ט, 170-163

 

ריחא מילתא

יט,188-177

 

הגר"א ובעל "שאגת אריה", ה"פני יהושע" וספר "ציון לנפש חיה" – לתולדותיהם של הזרמים החדשים בספרות הרבנית ערב תנועת ההשכלה

טו, 191-181

תבורי, יוסף

מבעיות ההדרה של אסתר רבה

א, 152-145

 

לגלגולו של המדרש לכתוב "דברי פי חכם חן"

ב, 155-151